Výskum

Výskumy


Výskum starostlivosti o deti z hľadiska dopadov na rodovú rovnosť

Fúsková, Kuruc, Očenášová, Sekeráková Búriková

Stiahnuť

Výskum uplatňovania antidiskriminačného zákona z hľadiska postihovania a prevencie sexuálneho obťažovania a jeho výskytu na pracovisku a vo verejnom priestore

Veronika Valkovičová, Andrej Kuruc a kol.

Cieľom tohto výskumného projektu a jeho záverečného dokumentu je prispieť k naplneniu dvoch hlavných cieľov, a to: zlepšiť uplatňovanie Antidiskriminačného zákona a elimináciu sexuálneho obťažovania v praxi a podporiť osvetové a vzdelávacie aktivity na prevenciu sexuálneho obťažovania a sexuálneho násilia.

Stiahnuť

Pracovisko bez sexuálneho obťažovania - Ako na to?

Mgr. Veronika Valkovičová, PhD., Mgr. Magdaléna Musilová, PhD., LL.M. doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD.

Metodika i učebnica pre profesie psychológie, sociálnej práce, manažmentu i práva, ktorá sa venuje sexuálnemu obťažovaniu v organizáciách, vrátane obťažovania na pracovisku. Publikácia vychádza z výsledkov výskumu, ktorý bol realizovaný Národným projektom prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie na Slovensku.

Stiahnuť

Ďalšie výskumy

Prehľad výskumov, ktoré sme uskutočnili v roku 2020 a neskôr.


Metodológia hĺbkovej analýzy rodových dopadov ako súčasť doložky vplyvov legislatívy

Dvořáková Jitka, Mondeková Anna Štátne politiky a legislatíva sú vo väčšine prípadov považované za rodovo neutrálne, keďže z ich zavádzania do praxe majú mať úžitok všetci členovia a členky spoločnosti rovnako. Reálne dopady takýchto zdanlivo neutrálnych opatrení však môžu byť pre ženy a mužov odlišné. Štrukturálne rodové nerovnosti sú stále dennodennou súčasťou života; ženy v mnohých prípadoch stále nedisponujú rovnakým prístupom k zdrojom či kontrolou nad zdrojmi, a to najmä z dôvodu rozdielov v mzdách v neprospech žien či kvôli nízkemu zastúpeniu žien v politickej reprezentácii. Kvôli týmto dôvodom i prístup známy ako „rovnaké zaobchádzanie“, ktorý predpokladá rovnaké podmienky a možnosti u žien aj mužov, v praxi často utvrdzuje rodové nerovnosti.

Stiahnuť

Analýza ekonomickej hodnoty neplatenej práce vo vzťahu k HDP ako podklad pre vytvorenie nástrojov pre rodovo vyváženú deľbu práce

Ing. Mgr. Andrej Kuruc (ed.),Ing. Mgr. Miroslava Knapková, PhD.,Ing. Mariana Považanová, PhD.,Ing. Alena Kaščáková, PhD. Poskytovanie starostlivosti je cennou činnosťou, ktorá je nevyhnutná pre udržanie spoločnosti vrátane fungovania trhov (Chopra, Sweetman, 2014). Zahŕňa priamu starostlivosť o ľudí, ako je starostlivosť o deti alebo o odkázaných dospelých (starších ľudí, zdravotne znevýhodnených a chorých ľudí), vzájomnú starostlivosť o zdravých dospelých, ale aj domáce práce, ktoré uľahčujú starostlivosť o ľudí, ako je varenie, upratovanie, udržiavanie domácnosti, stavebné úpravy a opravy zariadenia, starostlivosť o textílie ako pranie, žehlenie, zabezpečovanie jedla, manažment domácnosti, nakupovanie, dobrovoľníctvo v inej domácnosti a iné (Rost, Bates, Dellepiane, 2015). Mnohé z týchto aktivít starostlivosti sú neplatené, nedostáva sa za ne mzda. Zároveň sú však prácou (Charmes, 2015), ktorá si vyžaduje obetovanie času a energie (Fälth, Blackden, 2009).

Stiahnuť

Sexuálne obťažovanie na vysokých školách (Správa z výskumu)

Veronika Valkovičová, PhD.Ing. Mgr. Andrej KurucMgr. Ivan Ropovik, PhD.doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD. Správa z výskumu – Sexuálne obťažovanie na vysokých školách predstavuje výsledky reprezentatívneho celoslovenského kvantitatívneho prieskumu sexuálneho obťažovania medzi študentkami a študentmi denného štúdia na Slovensku. Výsledky výskumu poukazujú nie len na mieru prevalencie obťažovania, ale poskytujú aj informácie o tom, komu sa študentky a študenti s touto skúsenosťou zdôverujú a čo si o sexuálnom obťažovaní myslia.  

Čítať

Metodika pre inšpektoráty práce na zisťovanie a posudzovanie prípadov diskriminácie so zameraním na rodovú diskrimináciu

Jarmila Lajčáková, LLM, SJD Ochrana pred diskrimináciou, jej potláčanie a sankcionovanie vyžadujú jasné a transparentné mechanizmy a metodiky najmä pre tie osoby, ktoré nie sú odborníkmi v oblasti antidiskriminácie, ale zo svojej inštitucionálnej príslušnosti majú povinnosť alebo kompetencie v danej oblasti. K týmto osobám patria inšpektori a inšpektorky práce, do ktorých kompetencií spadá o.i. aj odhaľovanie a postihovanie diskriminácie na pracovisku, a to v zmysle Zákonníka práce a následne Antidiskriminačného zákona, na ktorý Zákonník práce odkazuje. Metodika bude priamo prispievať k zlepšeniu mechanizmov odhaľovania a postihovania všetkých foriem diskriminácie so zameraním na rodovú diskrimináciu na trhu práce, kde majú inšpektoráty práce jedinečné postavenie.

Stiahnuť

Ako pristupovať k sexuálnemu obťažovaniu na pracovisku?  

Veronika Valkovičová, PhD. 
Sexuálne obťažovanie nie je novým fenoménom, no získava si stále viac povedomia aj na slovenských pracoviskách. Spoločenské hodnoty a postoje sa menia. Naše pracovné kolektívy sú stále rôznorodejšie a s tým sa menia aj naše predstavy o tom, čo je a nie je etické a prijateľné na pracovisku.

Stiahnuť

Čo so sexuálnym obťažovaním? Príručka pre vysoké školy

Ing. Mgr. Andrej Kuruc, Veronika Valkovičová, PhD. 
Publikácia Čo so sexuálnym obťažovaním? Príručka pre vysoké školy je čiastkovým výstupom v rámci výskumu uplatňovania antidiskriminačného zákona z hľadiska postihovania a prevencie sexuálneho obťažovania a jeho výskytu na pracovisku a vo verejnom priestore.

Stiahnuť

Prieskum životnej situácie počas pandémie COVID-19

Ing. Mgr. Andrej Kuruc, Veronika Valkovičová, PhD. a Mgr. Jana Jablonická-ZezulováVo svojom prieskume sa Inštitút pre výskum práce a rodiny zameral na zisťovanie zmeny kvality života počas karanténnych opatrení začiatkom leta 2020. Prieskum bol primárne kvantitatívneho charakteru a sústredil sa na zmenu životnej situáciev domácnosti a v zamestnaní.

Stiahnuť

Nástroje na prevenciu sexuálneho obťažovania ako formy rodovej diskriminácie

Veronika Valkovičová, PhD. a Ing. Mgr. Andrej Kuruc
 Štúdia Nástroje na prevenciu sexuálneho obťažovania ako rodovej diskriminácie je čiastkovým výstupom v rámci výskumu uplatňovania antidiskriminačného zákona z hľadiska postihovania a prevencie sexuálneho obťažovania a jeho výskytu na pracovisku a vo verejnom priestore.

Stiahnuť

Prebiehajúce výskumy


Výskum uplatňovania antidiskriminačného zákona  z hľadiska postihovania a prevencie sexuálneho obťažovania a jeho výskytu na pracovisku a vo verejnom priestore

Hlavným cieľom  dokumentu je rozšírenie poznatkovej  bázy o sexuálnom obťažovaní ako formy rodovej diskriminácie. Sexuálne obťažovanie ako forma rodovej diskriminácie je vnímané ako prekážka plného pracovného začlenenia a porušením princípu rovnakého zaobchádzania podľa  Zákon č. 365/2004 Z. z.. Výsledky výskumu budú okrem rozšírenia poznatkov o prevalencii a povahe sexuálneho obťažovania na pracovisku a vo verejnom priestore ponúkať aj odporúčania na jeho postihovanie a prevenciu.


Analýza ekonomickej hodnoty neplatenej práce vo vzťahu k HDP  ako podklad pre vytvorenie nástrojov pre rodovo vyváženú deľbu práce

Hlavným cieľom  štúdie je rozšírenie poznatkovej  bázy o fenoméne neplatenej práce v domácnosti ako formy  rodovej diskriminácie. Neplatenej práci a rodičovstvu nie je venovaná rovnaká dôležitosť ako formálnej ekonomike a zamestnanosti. Práve neplatená práca v oblasti starostlivosti o členov rodiny je  najčastejšou príčinou nerovnakej možnosti pre ženy a mužov uplatniť sa v profesionálnej praxi a negatívne vplýva na možnosti žien v ďalšom vzdelávaní, uplatnení v zamestnaniach s vyššími príjmami, účasti  na sociálnych dialógoch a v užívaní sociálnych výhod. V SR doteraz nebol vypracovaný odhad objemu neplatenej práce vo vzťahu k HDP, hoci v zahraničí sú takéto štúdie bežné. Dokument bude využiteľný pre tvorcov verejných politík, akademickú sféru a mimovládne organizácie, ktoré sa zaoberajú sociálnou inklúziou, kohéziou, rovnosťou  príležitostí a zosúlaďovaním pracovného, rodinného a osobného života.


Výskum starostlivosti detí z hľadiska dopadov na rodovú rovnosť

Hlavným cieľom  dokumentu je rozšírenie poznatkovej  bázy o základných formách a možnostiach starostlivosti o deti z hľadiska ich  dopadov na rodovú rovnosť. Nízka miera participácie žien na trhu práce môže mať v závislosti od životných dráh žien rôzne dôvody. Jedným  z hlavných dôvodov sú nesporne rodičovské povinnosti. Rozhodnutia rodičov pri zosúlaďovaní pracovných, súkromných a rodinných aspektov svojho života sú v prvom rade súkromné rozhodnutia na úrovni rodiny. Spôsob, akým jednotlivci zosúlaďujú tieto konkurujúce si požiadavky, má však dôsledky na vývoj spoločnosti per se, ako je trh práce a pôrodnosť. Na druhej strane, rámce verejnej politiky hrajú pri individuálnych rozhodnutiach prominentnú úlohu.Úloha predpokladá  realizáciu čiastkových výskumov na konkrétne témy:

  • výskum o socializácii malých detí v  predškolských zariadeniach ako podpornú argumentáciu pre opatrenia v oblasti zosúladenia rodinného a pracovného života;
  • kvalita predškolskej starostlivosti v domácom prostredí so zahrnutím faktora striedavej osobnej starostlivosti a jeho vplyv na rodovú rovnosť a kvalitu starostlivosti;
  • zapájanie otcov do rodičovskej výchovy a deľba neplatenej práce.
 

Štúdie


Prečo ženy na Slovensku stále zarábajú menej ako muži?

Mgr. Andrej Kuruc

Deň rovnosti v odmeňovaní žien a mužov tento rok pripadol na 25. októbra 2021. Ak to premeníme na odpracované dni, tak v roku 2021 od 25. októbra pracujú ženy na Slovensku až do konca roka zadarmo. Tento stav sa v porovnaní s minulým rokom zlepšil o tri dni. To znamená, že z jedného eura, ktoré zarobia muži, dostanú ženy 81,6 centov...

Čítať viac

Prebiehajúce štúdie

Sexálne obťažovanie a šikana

Mobbing a bossing na pracovisku – Andrea Olšovská, 2013

Stiahnuť

Sexuálne a šikanózne obťažovanie žien na pracovisku – Prienik do reprezentatívnych dát, prípadové štúdie a prevencia – Barbora Holubová, 2007

Stiahnuť
Trh práce a rozhodovacie pozície

Dlhodobá nezamestnanosť a znevýhodnené skupiny v aktívnych opatreniach trhu práce – Daniela Kešelová, 2017

Stiahnuť

Zdroje a prekážky rastu zamestnanosti žien s dôrazom na stratégiu zosúladenia rodinného, pracovného a osobného života – Eneke Hanzelová, Daniela Kešelová, 2014

Stiahnuť

Vybrané aspekty podnikania žien – Margita Barošová, 2010

Stiahnuť

Participácia mužov a žien v rozhodovacích pozíciách – Margita Barošová, 2007

Stiahnuť
Rodinný život a práca v domácnosti

Vyhodnotenie vývoja v oblasti inštitútu striedavej osobnej starostlivosti – Jarmila Filadelfiová, 2016

Stiahnuť

Potreby rodín s maloletými deťmi – výsledky empirického výskumu – Jarmila Filadelfiová, Daniel Gerbery, 2014

Stiahnuť

Mladé rodiny: deti a zamestnanie – Bernardína Bodnárová, 2008

Stiahnuť
Reprodukčné práva

Kontext a okolnosti vybraných aspektov zdravia a reprodukčného zdravia rómskych žien – Jarmila Filadelfiová, Sylvia Porubänová, 2012

Stiahnuť
Intímne partnerské a nepartnerské sexuálne násilie

Mapovanie postupov a postojov vyšetrovateľov policajného zboru v prípadoch násilia páchaného na ženách – Zuzana Očenášová a kol., 2017

Stiahnuť

Primárna prevencia rodovo podmieneného násilia a domáceho násilia v školskom vzdelávaní na Slovensku – Monika Bosá a kol., 2017

Stiahnuť

Vzťah matka – dieťa v kontexte partnerského násilia na ženách - Hana Smitková, Zuzana Očenášová, 2017

Stiahnuť

Znalecké posudzovanie domáceho násilia v kontexte poručenských sporov o deti – Metodologické východiská pre súdnych znalcov a súdne znalkyne – Slávka Karkošková, 2017

Stiahnuť

Metodika poskytovania komplexnej podpory a ochrany ženám zažívajúcim násilie a ich deťom – Barbara Bohony a kol., 2015

Stiahnuť

Štandardy komplexnej podpory a ochrany žien zažívajúcich násilie – Barbara Bohony a kol., 2015

Stiahnuť

Monitoring sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti z hľadiska európskych štandardov – Barbora Holubová, Jarmila Filadelfiová, 2012

Stiahnuť

Monitoring médií a reklamy z hľadiska prevencie násilia páchaného na ženách a podpory rodovej rovnosti za rok 2011 – Barbora Holubová, Martina Špringelová, 2012

Stiahnuť

Programy pre prácu s mužmi – páchateľmi násilia na ženách v partnerských vzťahoch – Analýza modelov dobrej praxe – Barbora Holubová, 2010

Stiahnuť

Správa z monitoringu médií a reklamy z hľadiska prevencie násilia páchaného na ženách a podpory rodovej rovnosti za rok 2010 – Barbora Holubová, Martina Špringelová, 2011

Stiahnuť

Správa z monitoringu médií a reklamy z hľadiska násilia páchaného na ženách a podpory rodovej rovnosti za rok 2009 – Barbora Holubová, Martina Špringelová, 2010

Stiahnuť

Národné indikátory násilia páchaného na ženách – Barbora Holubová, 2009

Stiahnuť

Reprezentatívny výskum výskytu a skúseností žien s násilím páchanom na ženách (VAW) na Slovensku – Bernardína Bodnárova a kol., 2008

Stiahnuť
Súhrnné správy o stave rodovej rovnosti na Slovensku

Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku 2018

Stiahnuť

Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku 2017

Stiahnuť

Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku 2016

Stiahnuť

Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku 2015

Stiahnuť

Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku 2014

Stiahnuť

Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku 2013

Stiahnuť

Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku 2012

Stiahnuť

Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku 2011

Stiahnuť

Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku 2010

Stiahnuť

Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku 2009

Stiahnuť