Základné informácie o rodovej diskriminácii

Čo je  rodová diskriminácia a diskriminácia na základe pohlavia?

Diskriminácia na základe pohlavia/rodu je porušením ľudských práv, ktoré sa môže prejaviť v rôznych formách, vrátane sexuálneho obťažovania či diskriminácie z dôvodu tehotenstva a materstva. Formou diskriminácie na základe pohlavia/rodu môže byť napríklad nerovnaké odmeňovanie žien, ktoré vykonávajú tú istú prácu ako muži alebo môže existovať v podobe diskriminácie v prístupe k tovarom a službám. 

Vo všeobecnosti je rodová diskriminácia (resp. diskriminácia na základe pohlavia) znevýhodňovanie osoby a zamedzenie prístupu k zdrojom, možnostiam a príležitostiam na základe kategorizácie jedincov podľa pohlavia/rodu, bez zisťovania a overovania ich individuálnych schopností a možností. (1) 

Nerovnaké zaobchádzanie často súvisí s upevňovaním a opakovaním rodových stereotypov a s tradičným chápaním mužských a ženských rolí. Rodové stereotypy sú všeobecné prijaté presvedčenia, o tom akí by muži a ženy mali byť a ako by sa mali správať. Napr. ženy by sa mali starať o domácnosť, mali by byť krásne, citlivé a muži by mali byť úspešní, nezávislí a silní. Negatívom je, ak tieto presvedčenia vplývajú na posudzovanie žien a mužov na pracovisku alebo v iných oblastiach a poškodzujú ich v prípade, ak ich nespĺňajú.

Aký je rozdiel medzi diskrimináciou na základe pohlavia a rodovou diskrimináciou?

Diskriminácia na základe pohlavia sa vzťahuje k diskriminácii na základe biologických daností medzi mužmi a ženami, napr. keď je pri prijímaní na miesto hasiča/hasičky stanovené, koľko kilogramov majú vedieť kandidáti/ky zdvíhať, pričom nezohľadňujú rozdiely v biologickej konštitúcii žien a mužov. Rodová diskriminácia sa vzťahuje k diskriminácii na základe očakávaného sociálneho správania žien a mužov, teda ich predpokladaných rolí – napr. na ženy sa hľadí ako na budúce matky, preto im nie je umožnený postup v kariére, keďže sa predpokladá, že opustia zamestnanie kvôli materskej a rodičovskej dovolenke. V právnej oblasti sa oba pojmy používajú často rovnocenne. 

Čo hovoria výskumy o rodovej diskriminácii na Slovensku?

Rodová diskriminácia môže postihovať ženy aj mužov, v spoločenskej realite a na trhu práce k nej však častejšie dochádza vo vzťahu k ženám, čo potvrdzujú mnohé výskumy.(2) Podľa špeciálneho Eurobarometra (3) zameraného na diskrimináciu, vnímalo v roku 2015 diskrimináciu na základe rodu ako rozšírenú 24 % respondentov a respondentiek na Slovensku. Priamo alebo nepriamo bolo obeťami diskriminácie v roku 2015 14 % ľudí. Tieto čísla môžu byť špičkou ľadovca, keďže mnoho ľudí nevie pomenovať, že to, čo zažívajú v práci či v škole  je diskrimináciou, alebo sa ju hanbia priznať v prieskume. Na základe rodovej identity vnímalo diskrimináciu transrodových osôb ako rozšírenú 33% respondentov a respondentiek zo Slovenska. 

Napríklad v špeciálnom Eurobarometri (4) z roku 2017, ktorý bol zameraný na oblasť rodovej rovnosti, 51% respondentov a respondentiek si nemyslí, že u nás bola dosiahnutá rodová rovnosť v politike, 45% si nemyslí, že bola dosiahnutá v práci a podľa 47% nebola rodová rovnosť dosiahnutá vo vedúcich pozíciách.

Diskriminácia na základe pohlavia/rodu je zo zákona zakázaná

Podľa zákona o rovnakom zaobchádzaní resp. antidiskriminačného zákona (5)  je každý povinný dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v oblasti pracovnoprávnych a obdobných právnych vzťahov, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti, poskytovania tovarov a služieb a vo vzdelávaní. V oblasti pracovnoprávnych vzťahov to napríklad znamená, že za konkrétne diskriminačné správanie namierené voči zamestnancovi alebo zamestnankyni nemusí byť zodpovedný iba zamestnávateľ, ale aj konkrétny pracovník či pracovníčka, ktorý/á sa diskriminačne či obťažujúco správal/a. (6)

Dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania spočíva okrem iných dôvodov aj v zákaze diskriminácie z dôvodu pohlavia/rodu, ako aj z dôvodu tehotenstva a materstva.  Antidiskriminačný zákon stanovuje tiež tzv. chránené charakteristiky pohlavnej a rodovej identifikácie, na základe ktorých ochraňuje rovnaké zaobchádzanie s transrodovými osobami.  Problémom je  aj viacnásobná diskriminácia, kde sa s pohlavím kombinujú ďalšie charakteristiky ako  náboženské vyznanie alebo viera, rasa, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotné postihnutie, vek, sexuálna orientácia, manželský stav a rodinný stav, farba pleti, jazyk, politické alebo iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, majetok, rod alebo iné postavenie atď.. Zo všetkých týchto dôvodov je diskriminácia na Slovensku zakázaná.  

Aktuálne celé znenie antidiskriminačného zákona

V akých situáciách a oblastiach môže dôjsť k diskriminácia na základe pohlavia/rodu a čo rieši antidiskriminačný zákon?  Kde vás môžu diskriminovať, pretože ste žena alebo muž?

Povinnosť dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania sa vzťahuje na viaceré oblasti, v ktorých trávime veľkú časť svojho života a v ktorých prichádzame do kontaktu s inými ľuďmi alebo inštitúciami, ktoré pre svoj život potrebujeme a na ktorých sme aj často závislí. (7)

Nasledovné situácie sú príkladmi diskriminácie na základe pohlavia/rodu, ktoré vám môžu pomôcť identifikovať, či sa vám deje niečo podobné. Ak máte nejakú otázku alebo potrebu informovať sa o svojich právach v tejto oblasti, kontaktujte nás cez online formulár. Ak sa v týchto príkladoch nenájdete, no stále máte pocit, že zažívate diskriminačné praktiky, môžete sa s nami tiež poradiť cez náš online formulár.

Prejsť na kontaktný formulár

Diskriminácia na základe pohlavia/rodu v oblasti zamestnania a povolania

Týka sa: 

 • prístupu k zamestnaniu, povolaniu, inej zárobkovej činnosti alebo funkcii vrátane požiadaviek pri prijímaní do zamestnania a podmienok a spôsobu uskutočňovania výberu do zamestnania
 • výkonu zamestnania a podmienok výkonu práce v zamestnaní vrátane odmeňovania, funkčného postupu v zamestnaní a prepúšťania
 • prístupu k odbornému vzdelávaniu, ďalšiemu odbornému vzdelávaniu a účasti na programoch aktívnych opatrení na trhu práce vrátane prístupu k poradenstvu pre výber zamestnania a zmenu zamestnania
 • členstva a pôsobenia v organizácii zamestnancov, organizácii zamestnávateľov a v organizáciách združujúcich osoby určitých profesií vrátane poskytovania výhod, ktoré tieto organizácie svojim členom poskytujú

 

Zásada rovnakého zaobchádzania na základe rodu/ pohlavia v pracovno-právnych vzťahoch sa týka aj samostatne zárobkovo činných osôb. Uplatňuje sa v spojení s právami osôb ustanovenými osobitnými zákonmi ako napr. Zákonník práce, Zákon o štátnej službe, Zákon o službách zamestnanosti, a.i.. 

Diskriminujú vás  pri povýšení v práci? Prepustili vás  z práce?

Ide o oblasť funkčného postupu v zamestnaní a prepúšťanie.

Príklady diskriminačného správania


 • Po návrate z rodičovskej dovolenky Anne povedali, že je prepustená z práce kvôli škrtom v rozpočte a reorganizácii. Avšak muži v rovnakej pozícii a/alebo s menej skúsenosťami si svoje pracovné miesta udržali. 
 • Karol sa staral o zdravotne postihnutých študentov – chlapcov. Škola ho prepustila, pretože neočakávala prijatie žiadnych mužských študentov s fyzickým postihnutím v nadchádzajúcom školskom roku.
 • Zdena pracuje ako predavačka v predajni desať rokov, ale opakovane jej odmietli príležitosť na postup. Muži s menšími skúsenosťami, ktorí sú ňou trénovaní a robia pod jej supervíziou, postupujú v kariérnom rebríčku rýchlejšie. 

Diskriminujú vás pri prijímaní do zamestnania?  

Môže ísť o prístup k zamestnaniu, povolaniu, inej zárobkovej činnosti alebo funkcii vrátane požiadaviek pri prijímaní do zamestnania a podmienok a spôsobu uskutočňovania výberu do zamestnania.

Príklady diskriminačného správania


 • Mária sa hlási na pozíciu vedúcej predaja. Aj keď má skúsenosti a skvelú kvalifikáciu, nie je prijatá, pretože podľa personálneho manažéra niektorí dlhoroční klienti firmy radšej komunikujú a  obchodujú s mužmi. 
 • Petra prišla na pohovor, kde sa jej okrem iných otázok pýtali, kedy plánuje rodinu a či nie je tehotná. Keď im povedala, že do niekoľkých rokov, povedali jej, že hľadajú niekoho zameraného na kariéru. 
 • Peter má dlhoročné skúsenosti a hlási sa na pozíciu v detskom prázdninovom centre so zodpovednosťou za zdravie a prvú pomoc. Jeho žiadosť bola zamietnutá, pretože manažment chcel radšej prijať ženu – mali obavy zo zneužívania detí zo strany mužov. 
 • Inzerovanie pracovných pozícií len v jednom rode – napr. „hľadáme sekretárku“, alebo „hľadáme strojára“. 

Zažívate diskriminačné podmienky v zamestnaní na základe pohlavia/rodu? 

Ide o oblasť výkonu zamestnania a podmienok výkonu práce v zamestnaní.

Príklady diskriminačného správania


 • Jana sa hlási na pozíciu požiarničky. V rámci požiarnej ochrany prijímajú nových ľudí, ale popis práce obsahuje podmienku, aby všetci kandidáti/kandidátky zdvíhali váhu 45 kilogramov. Je presvedčená, že takýto výkon nie je nutný pre zvládanie povinností požiarnika/požiarničky a slúži na to, aby sa ženy nehlásili. 
 • Adela vypracovala projekt pre svojho zamestnávateľa. Ten odmietol podať jej projekt, namiesto toho podal projekt jej kolegu, ktorý bol menej kvalifikovaný a mal menej rokov praxe. Po Adelinej sťažnosti na túto skutočnosť bola z práce prepustená. 
 • Filip je zamestnaný vo firme, kde požadoval od zamestnávateľa flexibilné pracovné hodiny.  Nadriadenému manažérovi vysvetlil, že má ťažkosti v rodine a chcel by tráviť čas so svojou dcérou. Jeho manažér, ktorý v podobných prípadoch podporoval jeho kolegyne ženy, odmietol jeho požiadavku a varoval ho, že to môže ovplyvniť jeho kariéru v podniku. 

Zažívate diskriminácia pri odmeňovaní a poskytovaní benefitov?

 

Ide o rozdielne mzdové ohodnotenie za prácu na rovnakej pozícii a/alebo rovnakej hodnoty podľa pohlavia.

Príklady diskriminačného správania


 • Oľga sa vypracovala z pozície radovej kuchárky na šéfku kuchyne. Po jej povýšení je prijatý druhý šéf kuchyne. Má rovnaké vzdelanie a pracovné skúsenosti, avšak má vyššiu mzdu ako ona. Oľga si myslí, že je to kvôli tomu, že je muž, iný dôvod tam totiž nie je.  
 • Soňa je tehotná, no nemá ešte lekárkou stanovený termín. V práci od nej vyžadujú, aby si zobrala voľno z práce alebo nemocenskú dovolenku. Avšak jej firma umožňuje dočasnú dovolenku kvôli dočasnému zdravotnému znevýhodneniu v iných prípadoch, napr. keď kolega mal infarkt a pol roka sa zotavoval.

Diskriminácia na základe pohlavia/rodu v oblasti vzdelávania

Rodová diskriminácia vo vzdelávaní môže zahŕňať sťažnosti na vylúčenie zo vzdelávania alebo bránenie príležitosti vo vzdelávaní, pretože ste žena alebo muž, prípadne transrodová osoba. Sem patria vzťahy, ktoré vznikajú v súvislosti so vzdelávaním na rôznych úrovniach – napríklad v základných, stredných a na vysokých školách, v predškolských zariadeniach, ale aj v rôznych iných inštitúciách. (8) Zásada rovnakého zaobchádzania na základe pohlavia/rodu vo vzdelávaní sa uplatňuje v spojení s právami osôb ustanovenými osobitnými zákonmi ako napr. zákon o vysokých školách, školský zákon. 

Príklady diskriminačného správania


 • Vo vzdelávacej inštitúcii je predmet zameraný na varenie a šitie určený len pre dievčatá/ženy a predmet technické práce len pre chlapcov/mužov kvôli stereotypnému predpokladu, že sú to činnosti primerané ich pohlaviu. Výber predmetov nezohľadňuje jedinečnosť študentov a študentiek, ani možnosti uplatnenia sa na trhu práce. 
 • Vysokoškolský profesor sexuálne obťažuje svoje študentky. Vytvára také nepriateľské prostredie, v ktorom študentky plnia sexuálne požiadavky vyučujúceho, pretože sa boja o svoje študijné výsledky. 

Diskriminácia na základe pohlavia/rodu pri prístupe k tovarom a službám

Za služby môžeme považovať veľmi rôzne typy služieb, ktoré bežne využívame – napríklad návštevu reštaurácií, hotelov, využívanie rôznych opravovní, návštevu knižnice či kina alebo využívanie dopravy. Môže zahŕňať sťažnosti na rozdielne poskytovanie služieb pre ženy a mužov, napr. v zábavných podnikoch alebo prístup k hypotékam a k bývaniu. Takisto prístup k tovarom nemôže byť naviazaný na pohlavie/rod danej osoby. (9) Zásada rovnakého zaobchádzania na základe rodu/pohlavia v prístupe k tovarom a službám  sa uplatňuje v spojení s právami osôb ustanovenými osobitnými zákonmi ako napr. zákon o ochrane spotrebiteľov. 

Príklady diskriminačného správania


 • Zábavný klub vyberá vstupné od mužov, ale ženám dáva voľný vstup. 
 • Banka vyžaduje od žien, ktoré sú vydaté pri poskytovaní pôžičky podpis manžela, zatiaľ čo od ženatých mužov toto nevyžaduje.  
 • Rozdielne poistné sadzby v produktoch pre ženy a mužov. Náklady súvisiace s tehotenstvom a materstvom nesmú viesť k rozdielom vo výške poistného a výpočtu poistného plnenia.

Diskriminácia na základe pohlavia/rodu pri  zdravotnej starostlivosti

Ide tu napríklad o vzťahy, ktoré vznikajú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach, pri ošetrovateľskej starostlivosti, pri lekárskej službe prvej pomoci či pohotovostnej službe, ale aj o vzťahy súvisiace so zdravotným poistením. Môže sa týkať odlišných podmienok prístupu k zdravotnej starostlivosti pre ženy a mužov, napr. sa môže vzťahovať na niektoré medicínske úkony alebo spôsob ich vykonávania. Zásada rovnakého zaobchádzania na základe rodu/pohlavia v zdravotnej starostlivosti sa uplatňuje v spojení s právami osôb ustanovenými osobitnými zákonmi ako napr. zákon o zdravotnej starostlivosti.

Diskriminácia na základe pohlavia/rodu v oblasti sociálneho zabezpečenia

Do oblasti sociálneho zabezpečenia spadajú napríklad vzťahy, ktoré vznikajú pri poskytovaní sociálnej pomoci (napríklad poskytovanie sociálneho poradenstva alebo sociálnych služieb), sociálneho poistenia (napríklad poistenie pre prípad pracovnej neschopnosti, tehotenstva a materstva, poistenie pre prípad straty zamestnania či pre prípad pracovného úrazu) či dôchodkového sporenia. (10) Môže zahŕňať sťažnosti spojené s nerovnakými podmienkami vyplácania  sociálnych dávok na základe pohlavia/rodu. Týka sa napr. zákonov o sociálnom poistení, sociálnom zabezpečení, dôchodkovom zabezpečení. Napríklad na Slovensku dlhé roky dostávali vdovský dôchodok len ženy, pričom mužom nebol priznaný. Od roku 2013 sa podmienky zrovnoprávnili pre ženy aj pre mužov. 

Diskriminácia na základe pohlavia je aj diskriminácia z dôvodu tehotenstva alebo materstva

Podľa antidiskriminačného zákona je diskrimináciou na základe pohlavia aj diskriminácia z dôvodu  tehotenstva alebo materstva. Z tohto dôvodu dochádza k diskriminácii najčastejšie pri prijímaní do zamestnania, pri preradení na inú (menej platenú) prácu alebo pri prepúšťaní ako napríklad prepustenie zo zamestnania z dôvodu tehotenstva v skúšobnej dobe pod zámienkou organizačných zmien. 

Táto forma diskriminácie sa môže diať aj po návrate z rodičovskej dovolenky alebo sa môže prejaviť pri preradení na nižšiu pozíciu ako mala zamestnankyňa či zamestnanec pred rodičovskou dovolenkou alebo diskrimináciou môže byť aj  bránenie v návšteve lekára s dieťaťom.

Príklad diskriminačného správania


Zamestnávateľ po návrate z rodičovskej dovolenky preradil zamestnankyňu na nižšiu pracovnú pozíciu s menším platom a s argumentom, že nemá pre ňu iné voľné miesto.


Diskrimináciou na základe pohlavia/rodu je aj diskriminácia z dôvodu pohlavnej a rodovej identifikácie

Rodová identita (identifikácia) je vnútorné pociťovanie a vnímanie seba ako muža, ženy alebo niekoho iného v spektre mužskosti a ženskosti, prípadne ani jedného. Rodové vyjadrenie je spôsob, akým osoba komunikuje svoju rodovú identitu vo vzťahu k iným, napríklad oblečením, účesom, štýlom, správaním atď.. Táto diskriminácia sa týka najmä transrodových osôb. Za diskrimináciu môžeme napríklad označiť situácie, kedy sú transrodové osoby prepustené zo zamestnania z toho dôvodu, že prispôsobujú svoj vzhľad a správanie rodu, ktorým sa cítia byť, a ten nie je v súlade s ich biologickým pohlavím (mužským alebo ženským) alebo ich rodom/pohlavím v rodnom liste (ktorý im bol pripísaný pri narodení). (11)  Tiež dochádza často k diskriminácia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, kedy lekári/lekárky neposkytnú pomoc transrodovému človeku. Antidiskriminačný zákon takúto diskrimináciu zakazuje, ale v praxi k nej stále dochádza. 

Príklad diskriminačného správania


Podľa občianskeho preukazu je Jana muž a žiada o prijatie do novej firmy. Informuje zamestnávateľa pred začatím práce, že prechádza tranzíciou (.t.j. prispôsobuje svoj vzhľad, telo, správanie rodu, ktorým sa cíti byť, teda ženskému rodu) a bude sa prezentovať ako žena a nie ako muž. Jej nový zamestnávateľ ju zrazu informuje, že pracovné miesto nie je dlhšie k dispozícii kvôli problémom s rozpočtom. Neskôr Jana zistí, že iná osoba s nižšou kvalifikáciou bola najatá na tú istú pozíciu.Použité zdroje:  (1) Rodový infobalíček. Aspekt. Dostupné na internete: http://archiv.aspekt.sk/download/rodovy_infobalicek_032005.pdf(2) Glosár rodovej terminológie. www.aspekt.sk Dostupné na  internete: http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?ami=1&smi=1&vid=42(3) Špeciálny Eurobarometer 437. Diskriminácia v EÚ. DG Justice, 2015 Dostupné na internete: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d629b6d1-6d05-11e5-9317-01aa75ed71a1/language-en (4) Špeciálny Eurobarometer 465. Rodová rovnosť 2017. Dostupné na internete:  https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/80679(5) Zákon č.365/2004 o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) Dostupný na na internete : https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/365/20150101.html(6), (7), (8),  Debrecéniová J. 2008. Čo (ne)vieme o diskriminácii. Občan a demokracia, 2008. 54 s. ISBN: 978-80-89140-14-5.(9) Discrimination because of sex.   Dostupné na internete:dhttps://www.citizensadvice.org.uk/law-and-courts/discrimination/discrimination-because-of-sex-or-sexual-orientation/discrimination-because-of-sex/(10) Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike. Príloha 8 - LGBTI Dostupná na internete: https://www.radavladylp.gov.sk//celostatna-strategia-ochrany-a-podpory-ludskych-prav-v-sr/