Poznajte možnosti ochrany, ak ste diskriminovaná či diskriminovaný na pracovisku a na trhu práce na základe pohlavia/rodu

Mnohé organizácie a podniky majú interné smernice a kódexy, ktoré upravujú vzťahy na pracovisku. Predtým ako budete konať, naštudujte si ich. Informujte sa, či sa v nich nachádzajú ustanovenia a opatrenia, ako riešiť diskrimináciu na pracovisku aj  na základe pohlavia či rodu alebo akejkoľvek inej formy diskriminácie. V prípade, ak takú politiku zamestnávateľ nemá, môžete využiť zákon o rovnakom zaobchádzaní, resp. antidiskriminačný zákon, ktorí rieši aj diskrimináciu na pracovisku. 

Ak máte obavy z potrestania alebo represií, nezabúdajte, že aj neoprávnený postih za to, že sa sťažujete na diskriminačné konanie je zakázaný. 

Čo je dôležité vedieť, ak ste sa stretli s diskrimináciou alebo sexuálnym obťažovaním

Ak sa cítite diskriminovaná/ný alebo obťažovaná/ný na základe pohlavia/rodu v práci, v škole, v iných prostrediach, myslite na nasledovné:

 • Neobviňujte sa za to, ak na vás niekto pácha diskrimináciu, či vás obťažuje. Nie je to vaša vina. 
 • Uvedomte si, že zodpovední za tieto činy sú tí, ktorí sa diskriminačne správajú, či už ide o kolegov/kolegyne, nadriadených, zamestnávateľa, učiteľov, spolužiakov/čky v škole atď.. 
 • Máte právo túto situáciu riešiť, nemusíte sa jej prispôsobiť a sústavne trpieť, riešenia totiž existujú.
 • Poraďte sa s odborníkmi/odborníčkami, ktorí sa venujú problematike diskriminácie, aby ste zvážili postup konania, prípadne si vyhľadajte informácie (knihy, internet atď.).
 • Skúste sa porozprávať s tou osobou, ktorá vás obťažuje a diskriminuje – požiadajte ju, aby s tým prestala, pretože je vám to nepríjemné.
 • V prípade opakujúceho diskriminačného konania si uchovávajte dokumenty, komunikáciu, ktorá ho dokazuje, poproste kolegov/kolegyne, aby poskytli svedectvo
 • V prípade potreby využite našu pomoc cez online formulár na webovej stránke www.rorojerovnost.eu v časti Pomoc. (1,2)

Čo môžete urobiť, ak sa vám deje diskriminácia na základe pohlavia/rodu

Riešenia vždy existujú. Je množstvo postupov, ako riešiť diskrimináciu na základe rodu/pohlavia.  Tieto zahŕňajú napríklad:

 • môžete sa porozprávať s blízkymi ľuďmi alebo vašim nadriadeným/ou
 • môžete podať sťažnosť priamo u zamestnávateľa alebo napr. u rektora vysokej školy
 • môžete podať podnet (kontakty sú nižšie):
  • na inšpektoráte práce, ak ide o diskrimináciu v zamestnaní
  • na štátnej školskej inšpekcii, ak ide o diskrimináciu vo vzdelávaní
  • na Slovenskej obchodnej inšpekcii, ak ide o diskrimináciu v prístupe k tovarom a službám
 • môžete osloviť Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, ktoré vašu situáciu odborne posúdi a môže vás bezplatne právne zastupovať pred súdom 
 • môžete kontaktovať Verejnú ochrankyňu práv (ombudsmanku) 
 • môžete podať súdnu žaloba na základe antidiskriminačného zákona alebo žalobu na ochranu osobnosti, prípadne ďalšie zákonné kroky
 • môžete nám zaslať detaily vašej situácie cez náš online formulár a my vám poradíme  
 • môžete publikovať váš prípad v médiách
Aktuálne celé znenie antidiskriminačného zákona

Môžete dať na vedomie, že si diskrimináciu či obťažovanie neželáte a je vám to nepríjemné

Môžete začať tým, že informujete osobu, ktorá je za diskrimináciu či obťažovanie zodpovedná, že vám je situácia nepríjemná a želáte si, aby sa zmenila. Snažte sa byť čo najpresnejší. Napríklad povedzte: „Je mi veľmi nepríjemné, keď máte poznámky na môj vzhľad pred ostatnými,  prosím nerobte to.“ 

Keď to neprestáva, môžete túto osobu kontaktovať písomne. Popíšte konanie, ktoré je pre vás nepríjemné, obťažujúce či diskriminujúce a oznámte jej, aké kroky podniknete, ak neprestane. Zatiaľ si zbierajte akékoľvek písomné a iné dôkazy o jej konaní. Nezabudnite v tejto komunikácii vždy uvádzať dátum a list podpíšte. Nechajte si kópiu a doručte ho tomu, kto vás diskriminuje. Môže to byť aj email, ktorý si uchováte. Ak sa situácia ani potom nezmení, oboznámte s ňou vášho nadriadeného alebo personálne oddelenie vo vašej organizácii. Samozrejme, ak máte obavy alebo strach z reakcie toho, kto diskriminuje, lepšie je najskôr poradiť sa s blízkymi, alebo odborníčkami na diskrimináciu. (3)

Ak chcete riešiť situáciu najskôr neformálne, môžete sa porozprávať s nadriadenými alebo s personálnym oddelením

Dôležité je hovoriť s niekým o tom, čo zažívate – môžete napr. kontaktovať oddelenie ľudských zdrojov, svojich priamych nadriadených či kolegov/kolegyne, ktorým dôverujete. Informujte sa o tom, či má vaša organizácia vlastný proces riešenia podobných problémov mediáciou alebo neformálnou sťažnosťou. Váš zamestnávateľ môže prijať adekvátne opatrenia ako napr. pohovor s tým/tou, kto obťažuje a výsledkom môže byť pokarhanie zamestnanca/zamestnankyne, ospravedlnenie a nariadenie školenia v problematike. Samozrejme, nemusíte chcieť situáciu riešiť mediáciou a môžete podať oficiálnu sťažnosť alebo žalobu.

Môžete podať  oficiálnu sťažnosť u zamestnávateľa

V súvislosti s diskrimináciou na pracovisku máte právo podať zamestnávateľovi oficiálnu sťažnosť. Ten je povinný na sťažnosť bez zbytočného odkladu odpovedať, vykonať nápravu, upustiť od konania, ktoré spôsobuje diskrimináciu. (4) Sťažnosť by mala obsahovať: 

 • opis konania, v dôsledku ktorého došlo k diskriminácii na základe pohlavia/rodu na pracovisku, kedy sa to stalo, kto bol svedkom/svedkyňou, či už ste skôr žiadali o nápravu 
 • zamestnávateľa môžete tiež informovať o tom, či vám táto situácia spôsobila nejakú ujmu – napr. či vám to spôsobilo psychické problémy, finančné problémy atď.
 • označenie osoby alebo osôb, ktoré sú podľa vás za toto konanie zodpovedné. 

Sťažnosť môže podať aj ktorýkoľvek iný zamestnanec alebo zamestnankyňa, ktorí sú svedkami diskriminácie.  Možno ju podať aj anonymne. (5)

Príklad sťažnosti na diskrimináciu / obťažovanie na pracovisku na základe pohlavia/rodu


Vážený/Vážená… (nadriadený, supervízor, zamestnanec/kyňa personálneho oddelenia)

 

Som vo firme na pozícii……… Toto je formálna sťažnosť na diskrimináciu/obťažovanie na základe pohlavia, ktorej som bola (alebo moje kolegyne/kolegovia) vystavená a rada by som Vás požiadala o vyšetrenie mojej sťažnosti a o zaujatie stanoviska a prijatie vhodných krokov na zastavenie diskriminácie/obťažovania alebo na ich nápravu. Ten/tá, kto obťažuje/diskriminuje je …. (meno).  Nasledujú udalosti, ktoré podľa mňa predstavujú diskrimináciu/obťažovanie:

Príklad 1
Dňa…. pán XY pristúpil ku mne cez obednú prestávku v kuchynke, pritlačil svoj rozkrok na môj a povedal mi, že by rád so mnou robil nadčasy pod perinou. (sexuálne obťažovanie)

Príklad 2

Dňa…, keď som sa opýtala pána YZ, ako môžem požiadať o povýšenie, odpovedal mi „Vidíte nejakú ženu, že by tu bola povýšená?“ (rodová diskriminácia) 


Ocenila by som príležitosť stretnúť sa s Vami, aby sme prediskutovali situáciu a ako ju budeme riešiť. Prikladám ďalšie dôkazy (mená svedkov/svedkýň, emaily atď.) 

 

Ďakujem.


So spísaním sťažnosti vám pomôžeme v rámci poradenstva. Napíšte nám cez online formulár.

Prejsť na kontaktný formulár

Ak ste boli diskriminovaná/diskriminovaný na základe pohlavia/rodu pri prijímaní do zamestnania, môžete podať aj podnet na  úrade práce, sociálnych vecí a rodiny

Môže ísť napríklad o situáciu, že vám na pohovore povedali, že spĺňate kritériá pre pracovnú pozíciu. Avšak po tom, čo zistili, že ste tehotná, ste obdržali vyrozumenie,  že vás neprijali. Takisto ak sa vás pýtajú na pohovore na vaše plány ohľadom založenia rodiny, môžete podať sťažnosť na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Tento postup vyplýva aj zo zákona o službách zamestnanosti a to v súvislosti s právom na prístup k zamestnaniu – teda v situáciách, ak dôjde k diskriminácii na základe pohlavia/rodu v inzerátoch alebo pri pohovore. Úrad je povinný odpovedať na sťažnosť bez zbytočného odkladu, vykonať nápravu, upozorniť zamestnávateľa, aby upustil od protiprávneho konania a odstránil jeho následky. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrady práce prijímajú sťažnosti každý pracovný deň v celom rozsahu pracovného času – od 8:00 hod do 15:00 hod. Sťažnosť možno podať:

 • písomne  – zaslať na adresu ústredia alebo do podateľne – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava
 • ústne do záznamu 
 • elektronickou poštou na e-mailovej adrese: kontrola@upsvr.gov.sk, alebo na ktoromkoľvek úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miestnej príslušnosti, kontakty majú na webových stránkach v sekcii sťažnosti
Podanie sťažnosti

Môžete podať podnet na regionálny inšpektorát práce

Zistili ste napríklad, že na tej istej pozícii zarábate menej ako kolega/kolegyňa a na vašu sťažnosť zamestnávateľ nereagoval. 

Porušenie zákazu diskriminácie vaším zamestnávateľom môžete oznámiť aj podnetom na inšpektorát práce, ktorý má možnosť pokutovať vášho zamestnávateľa, ak zistí porušenie zákona na jeho strane. Inšpekcia práce je dozor nad dodržiavaním pracovnoprávnych predpisov,  ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy. V prípade zistenia porušenia zákona môžu zamestnávateľovi podľa zákona o inšpekcii uložiť pokutu až do výšky 200 000 eur.

Podľa vnútorných smerníc vydaných Národným inšpektorátom práce  sa pod podnetom rozumie podanie zamestnanca, resp. zamestnancov, ktorí sú poškodení porušením povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov. Podnetom je aj podanie bývalého zamestnanca, ktorý ho podá do dvoch mesiacov po skončení pracovného pomeru. 

Podanie podnetu, resp. oznámenia môže byť realizované písomnou formou prostredníctvom pošty, e-mailu, faxu, osobne na podateľni, poprípade telefonicky do záznamu.
Pokiaľ chcete podať podnet, resp. oznámenie na zamestnávateľa, v podaní je potrebné uviesť:

  • vaše meno, priezvisko a adresu bydliska
  • pokiaľ chcete podanie poslať anonymne, tento bod neuvádzate, ale v tom prípade nebudete informovaný/informovaná o výsledku inšpekcie práce (šetrenie anonymných podaní je na posúdení hlavného inšpektora práce)
  • presná adresa firmy, resp. zamestnávateľa,  u ktorého dochádza k porušovaniu predpisov

 

 • čo je podľa vás vo firme porušované (napr. pracovnoprávne predpisy, treba čo najpresnejšie špecifikovať)

 

 • Príklad: Môj nadriadený ma informoval, že moja nižšia mzda sa týka predpokladu, že budem viac vypadávať z práce, keďže mám dve deti. Nútil ma podpísať, že súhlasím s takouto mzdou. Moja mzda je nižšia o … v porovnaní s kolegom na tej istej pracovnej pozícií. K dispozícii mám aj mailovú komunikáciu. 

Podnet je možné zaslať na miestne príslušný regionálny inšpektorát práce (podľa miesta prevádzky zamestnávateľa), prípadne aj na Národný inšpektorát práce. Kontaktné údaje môžete nájsť tu: https://www.ip.gov.sk/kontakt/

Viac informácií

Môžete podať súdnu žalobu na základe antidiskriminačného zákona na toho, kto vás diskriminuje

Ak sa cítite byť obeťou rodovej diskriminácie napríklad na pracovisku alebo v zamestnaní, a neuspokojíte sa s riešením, ktoré nasledovalo napríklad po podaní sťažnosti, alebo ak sa rozhodnete takúto sťažnosť nepodať,  máte právo obrátiť sa na súd

Na základe antidiskriminačného zákona sa na súde môžete domáhať toho, aby ten, kto sa diskriminácie dopustil, upustil od svojho konania (teda napr. prestal s obťažovaním alebo s inými diskriminačnými praktikami). Ak je to možné, napravil protiprávny stav (napr. doplatil zamestnankyni rozdiel v mzde, ktorá sa v rozpore so zákonom ukázala byť nižšia ako mzda jej mužského kolegu, ktorý vykonával rovnakú prácu) alebo poskytol primerané zadosťučinenie (napr. sa ospravedlnil). (8) Ak by primerané zadosťučinenie nebolo dostačujúce, najmä by bola značným spôsobom znížená dôstojnosť, spoločenská vážnosť alebo spoločenské uplatnenie poškodenej osoby, môže sa táto osoba domáhať aj náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch. Sumu takejto náhrady určí súd s prihliadnutím na závažnosť vzniknutej nemajetkovej ujmy a na všetky okolnosti, za ktorých došlo k jej vzniku. 

V žalobe by mal zamestnanec/zamestnankyňa uviesť spôsob odstránenia následkov protiprávneho konania zamestnávateľa. Podľa § 11 ods. 2 antidiskriminačného zákona postačuje oznámiť konajúcemu súdu skutočnosti, z ktorých možno dôvodne usudzovať, že k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania došlo. Osobitosťou právnej garancie pri uplatnení práva na súdnu ochranu je obrátené dôkazné bremeno, ktoré je na strane zamestnávateľa, respektíve toho, kto diskriminuje. To znamená, že nie ten kto je diskriminovaný, ale ten kto diskriminuje musí preukázať, že nedošlo k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania. (9) Pri spísaní súdnej žaloby sa môžete obrátiť aj na nás cez náš online formulár.

Využitie iných zákonných možností, ak vás niekto obťažuje alebo diskriminuje

Kolega vás ohovára v práci, je ku vám nepríjemný, neprimerane zhadzuje vašu prácu pred druhými. Zamestnávateľ sa vyjadril, že si to máte vyriešiť sami. 

Takéto konanie môže napĺňať skutkovú podstatu priestupku proti občianskemu spolunažívaniu – konkrétne ako konanie ublíženia na cti tým, že niekto urazí alebo vydá na posmech. Z tohto dôvodu môžete podať podnet na priestupkové konanie. V takomto konaní rozhodujú obvodné úrady. Priestupok možno nahlásiť aj na polícii, ktorá priestupok objasní a na rozhodnutie postúpi obvodnému úradu. Pre konanie je však dobré mať dôkazy, t.j. svedkov/svedkyne alebo listinné dôkazy (napríklad e-mail). Tomu, kto sa dopustil takéhoto konania hrozí pokuta od 33 eur do 255 eur. 

Pokiaľ by v takýchto útokoch (teda diskriminačnom konaní) pokračoval a ak by jeho výroky mali pre vás akúkoľvek negatívnu dohru, máte možnosť podania civilnej žaloby na ochranu osobnosti a žiadať prípadne aj o náhradu škody – nemajetkovej ujmy v peniazoch. Môže sa totiž stať, že na základe útokov prídete o prácu. Takouto žalobou sa možno najmä domáhať, aby sa upustilo od zásahov do práva na ochranu osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby sa dotknutej osobe poskytlo primerané zadosťučinenie. (10)

Samozrejme v rámci miery dôsledkov takéhoto konania je možné hovoriť aj o trestnom čine ohovárania, avšak v takomto prípade je nutné doložiť väčšie množstvo dôkazného materiálu, že k trestnému činu naozaj došlo. 

Kedy môžete podať aj v prípadoch diskriminácie a obťažovania trestné oznámenie

Pokiaľ by v rámci diskriminácie či obťažovania došlo k fyzickému útoku, je možné s touto situáciou oboznámiť políciu – orgány činné v trestnom konaní. Trestné oznámenie sa môže týkať napríklad ublíženia na zdraví. V prípade, ak ublíženie súviselo s vaším pohlavím alebo sexuálnou orientáciou, môže sa k tomu pripojiť tzv. osobitný motív (§ 140). Pod týmto pojmom sa rozumie spáchanie trestného činu z nenávisti voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich skutočnú alebo domnelú príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, etnickej skupine, pre ich skutočný alebo domnelý pôvod, farbu pleti, pohlavie, sexuálnu orientáciu, politické presvedčenie alebo náboženské vyznanie, atď.. 

Aj ťažšie formy sexuálneho obťažovania, ktoré vedú ku znásilneniu a sexuálnemu násiliu, sú závažným trestným činom a máte právo sa brániť podaním trestného oznámenia. Viac informácií o sexuálnom násilí nájdete tu: http://www.zastavmenasilie.gov.sk/sexualne-nasilie/

Ak zažijete sexuálne násilie môžete volať aj národnú linku pre ženy 0800212212, kde Vám poradia, čo robiť.

Aké sú ďalšie organizácie, ktoré môžu pomôcť

Vyššie uvedené možnosti ochrany a nápravy v prípadoch rodovej diskriminácie a diskriminácie na základe pohlavia nie sú jedinými príkladmi. Poškodené osoby alebo svedkovia a svedkyne takéhoto zaobchádzania majú možnosť obrátiť sa aj na ďalšie inštitúcie. 

 

 

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

 

V rámci poradenstva a odborných konzultácii spolupracujeme aj so  Slovenským národným stredisko pre ľudské práva (SNSĽP) a budeme s nimi  podľa potreby riešiť vašu situáciu. 

SNSĽP  je orgánom rovnosti podľa antidiskriminačného zákona a má povinnosť zabezpečiť dohľad nad  jeho náležitou a správnou implementáciou. Je tiež národným antidiskriminačným orgánom a poskytuje bezplatné právne poradenstvo  v otázkach prípadov diskriminácie, pri prejavoch intolerancie a v prípadoch porušovania zásady rovnakého zaobchádzania pre ľudí, ktorí ich zažívajú alebo zažili.  

Zo zákona je tiež oprávnené so súhlasom oprávnenej osoby bezplatne zastupovať klienta/klientku, ktorí zažili napríklad diskrimináciu na základe pohlavia/rodu civilnom súdnom konaní, ktorého predmetom je prejedanie a vydanie rozhodnutia súdom v antidiskriminačnom spore.  

Podnet môžete podať aj priamo na SNSĽP s cieľom  riešenia svojej situácie, ak zažívate diskrimináciu na základe pohlavia alebo rodu, prípadne na základe iných charakteristík, a to prostredníctvom emailu info@snslp.sk. SNSĽP musí byt poskytnutý aspoň e-mailový alebo korešpondenčný kontakt, aby vedeli s vami komunikovať. Bez vášho súhlasu však s tretími osobami či protistranou nekomunikuje.

Po podaní podnetu SNSĽP zisťuje a vyhodnocuje relevantný skutkový stav. Následne pristúpi k odbornému výberu príslušnej antidiskriminačnej legislatívy a k aplikácii právnych noriem na zistený skutkový stav. V prípade záveru o dôvodnej domnienke porušenia zákazu diskriminácie navrhne klientke či klientovi dve alternatívy. Prvou je riešenie antidiskriminačného sporu mimosúdnou cestou s cieľom dosiahnutia dohody o urovnaní sporu a druhou podanie žaloby v antidiskriminačnom spore na príslušný civilný súd, kde Stredisko so súhlasom dotknutej osoby túto osobu bezplatne zastupuje v rámci civilného súdneho konania. (12)

Webová stránka:  www.snslp.sk


 

Verejná ochrankyňa práv 

 

Môžete sa obrátiť na Verejnú ochrankyňu práv, ktorá má okrem iného právo podávať podnety na Ústavný súd v prípadoch diskriminácie  v oblasti základných práv a slobôd a prešetriť takéto konanie. Postup podávania takýchto podnetov sa nachádza na webovej stránke inštitúcie: http://www.vop.gov.sk/posobnost-vop.  (13)


 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí 

 

Zaoberá sa tvorbou štátnej politiky v oblasti rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. Spracúva strategické a koncepčné materiály. Do zodpovednosti odboru spadá aj riešenie problematiky prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách. Tiež je gestorom horizontálnych zásad rovnosť mužov a žien a nediskriminácia v štrukturálnych fondoch. 

Kontakty tu: http://www.gender.gov.sk/kontakt/

Ďalšie informácie o problematike diskriminácie a rodovej rovnosti: http://www.gender.gov.sk/diskriminacia/diskriminacia/ a http://www.gender.gov.sk/ (14) 


 

Centrum právnej pomoci

 

V prípade, ak potrebujete bezplatné právne poradenstvo a máte nízky príjem alebo ste v hmotnej núdzi a riešite váš problém s diskrimináciou, môžete sa obrátiť na Centrum právnej pomoci, ktoré má pobočky po celom Slovensku. Presný postup, ako ich kontaktovať je popísaný tu: http://www.centrumpravnejpomoci.sk/potrebujem-pravnu-pomoc  (15) 


 

 

Niektoré mimovládne organizácie 

 

Poradňa pre občianske a ľudské práva 

Presadzuje najmä dodržiavanie ľudských práv na Slovensku so zameraním na práva rómskej etnickej menšiny, ktorá sa vo zvýšenej miere stretáva s problémami sociálneho vylúčenia. Venuje sa aj iným formám diskriminácie a sprostredkúva bezplatné právne poradenstvo. (16) Viac informácií tu: 

https://www.poradna-prava.sk/

https://www.poradna-prava.sk/sk/temy/diskriminacia/


Občan, demokracia a zodpovednosť

Poskytuje konzultácie a produkty pre subjekty verejnej a súkromnej správy v oblasti antidiskriminácie, rodovej rovnosti a ľudských práv žien. Viac informácií tu:  www.odz.sk

Spravuje tiež portál www.diskriminacia.sk, kde je množstvo užitočných informácií o téme nediskriminácie aj na základe pohlavia/rodu. (17)


Použité zdroje: (1)Sex discrimination at work. Dostupné na internete: https://www.equalrights.org/issue/economic-workplace-equality/discrimination-at-work/(2)Discrimination because of sex.   Dostupné na:dhttps://www.citizensadvice.org.uk/law-and-courts/discrimination/discrimination-because-of-sex-or-sexual-orientation/discrimination-because-of-sex/(3)Ivančo, S.  et al. 2010. Povedzme nie diskriminácii, alebo ako sa brániť diskriminácii prostredníctvom práva. Poradňa pre občianske a ľudské práva, 2010 44 s.  Dostupné na internete: http://poradna-prava.sk/dok/manual2010-web.pdf(4) Zákonník práce par.13 ods. 5  Dostupné na internete: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/311/20150901.html(5) (10) Debrecéniová J.  2008. Čo (ne)vieme o diskriminácii. Občan a demokracia, 2008. 54 s. ISBN: 978-80-89140-14-5.(6)Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Dostupné na internete: https://www.upsvr.gov.sk/slobodny-pristup-k-informaciam/podanie-staznosti.html?page_id=282982(7)Národný inšpektorát práce. Dostupné na internet: https://www.ip.gov.sk/staznosti-a-podnety/(8)Zákon č.365/2004 o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) Dostupný na internete: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/365/20150101.html(11) Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené násilie http://www.zastavmenasilie.gov.sk/sexualne-nasilie/(12) Slovenské národné stredisko pre ľudské práva http://www.snslp.sk/#menu=1845(13) Verejná ochrankyňa práv  http://www.vop.gov.sk/posobnost-vop(14) Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR http://www.gender.gov.sk/diskriminacia/diskriminacia/ a http://www.gender.gov.sk/(15) SR Centrum právnej pomoci http://www.centrumpravnejpomoci.sk/potrebujem-pravnu-pomoc(16) Poradňa  pre občianske a ľudské práva https://www.poradna-prava.sk/https://www.poradna-prava.sk/sk/temy/diskriminacia/(17) Občan, demokracia a zodpovednosť www.diskriminacia.sk  a www.odz.sk