Ako riešiť sexuálne obťažovanie?

Akýkoľvek druh sexuálneho obťažovania je neakceptovateľný.

Sexuálne obťažovanie predstavuje nechcené a neželané pokusy o zblíženie (nielen) sexuálnej povahy. Môžu to byť neželané dotyky, hladkanie, obťažujúce správy, vtipy, poznámky, sexuálne gestá, sexuálne návrhy, plagáty s nahými telami, emaily so sexuálnym podtónom a pod.. Sexuálne obťažovanie je situáciou, ktorú môže zažívať ktokoľvek na pracovisku, v škole či v iných prostrediach. 

 

Slovenský antidiskriminačný zákon zakazuje takéto správanie.  

Podľa tohto zákona je sexuálne obťažovanie verbálne, neverbálne alebo fyzické správanie sexuálnej povahy, ktorého úmyslom alebo následkom je alebo môže byť narušenie dôstojnosti osoby a ktoré vytvára zastrašujúce, ponižujúce, zneucťujúce, nepriateľské alebo urážlivé prostredie.

 

Prečo je sexuálne obťažovanie neakceptovateľné?

Mnoho ľudí, ktorí zažívajú sexuálne obťažovanie, trpí fyzickými a psychickými následkami obťažovania. Mnohí ľudia, ktorí zažívali sexuálne obťažovanie, boli prinútení odísť z práce alebo si zvolili práceneschopnosť, aby utiekli pred toxickým prostredím, ktorému boli vystavení v práci či v škole. Poškodenou však nie je len obťažovaná osoba, ale aj mnohí jej kolegovia/kolegyne, keďže chodia do práce či škôl, kde je vytvárané nepriateľské prostredie. Prostredie, kde sú spolupracovníci/čky nútení tolerovať útočné, nepríjemné správanie. Problémom je, že len malé percento osôb, ktoré zažívajú sexuálne obťažovanie, podá sťažnosť alebo sa rozhodne situáciu riešiť, napr. aj súdnou žalobou. Strach z odplaty alebo nálepky problémového zamestnanca/zamestnankyne či študentky/študenta bráni mnohým ľuďom nahlásiť incident. Často sa vyhýbajú konfrontácii zo strachu, že ich obťažovateľ napadne alebo sa na nich bude vyvršovať iným spôsobom. Avšak aj neoprávnený postih za to, že sa zamestnanec/zamestnankyňa sťažovali, predstavuje z pohľadu antidiskriminačného zákona formu diskriminácie, a teda chráni ľudí, ktorí oznámia, že zažívajú či zažili sexuálne obťažovanie.   

 

V prípade, ak máte otázky ohľadom sexuálneho obťažovania, môžete sa obrátiť na nás cez online formulár.

Kontaktný formulár

Dôležité je vedieť.

V situácii obťažovania vzniká zamestnávateľovi či škole povinnosť konať – ak promptne nezareaguje na sexuálne obťažovanie, inštitúcia môže byť braná na zodpovednosť za to, že obťažujúce konanie pretrváva. Problematické môže tiež byť, ak zamestnávateľ o tejto situácii nie je informovaný či nemá vytvorené interné postupy a smernice, ktoré situáciu sexuálneho obťažovania riešia. Aj keď nie sú svedkovia/svedkyne, organizácia by mala situáciu prešetriť a porozprávať sa s dotknutými ľuďmi. V niektorých prípadoch môže byť vyšetrovanie obťažovania založené výlučne na tom, že inštitúcia dôveruje tej alebo tomu, kto bol obťažovaný.  

 

Kto môže byť objektom sexuálneho obťažovania? 

Z výskumov vyplýva, že sú to najmä ženy, ktoré vo väčšej miere zažívajú sexuálne obťažovanie. Avšak obeťou sexuálneho obťažovania môže byť aj muž (často sa tak deje s homofóbnym alebo transfóbnym motívom). Napríklad, podľa celoeurópskeho prieskumu Agentúry pre základné práva z roku 2012, ktorý sa venoval násiliu na ženách, zažilo na Slovensku sexuálne obťažovanie až 49% žien a dievčat vo veku od 15 rokov počas svojho života, zatiaľ čo za posledných 12 mesiacov to bolo 29%. Šesť najzávažnejších foriem sexuálneho obťažovania zažilo 40% žien a dievčat. Osoba/osoby, ktoré sú ovplyvnené nepriateľským prostredím na pracovisku (aj napr. ďalšie kolegyne), môžu byť tiež označené za obete sexuálneho obťažovania. 

 

Kto môže sexuálne obťažovať?  

Môžu to byť muži aj ženy. Podľa spomínaného prieskumu boli ženy vo väčšine prípadov (65%) sexuálne obťažované mužmi. Človekom, ktorý pácha takéto konanie, nemusí byť len nadriadený v práci – môže to byť supervízor, spolupracovník či klient. V iných oblastiach to môže byť napr. učiteľ vo vzťahu k študentkám/študentom, pacienti/pacientky v nemocniciach napr. vo vzťahu k zdravotným sestrám či lekárkam. Častokrát je osobou, ktorá pácha sexuálne obťažovanie práve človek v nadriadenej pozícii, teda ten, kto disponuje mocou. Sexuálne obťažovanie sa môže vyskytnúť v rôznych prostrediach a aj medzi ľuďmi rovnakého pohlavia. 

Najčastejším typom sexuálneho obťažovania na pracovisku je horizontálne sexuálne obťažovanie – teda obťažovanie zo strany mužov na rovnakej statusovej pracovnej pozícii.

 

Čo všetko môže byť považované za sexuálne obťažovanie ?  

Sexuálne obťažovanie môže byť viditeľné okoliu, ale aj nepozorované. Často sa totiž deje za zavretými dverami alebo cez komunikačné siete. Môže byť vo forme fyzického, verbálneho alebo obrazového obťažovania. 

Medzi verbálne správanie, ktoré je sexuálnej povahy a je neželané, patria napr. hanlivé prívlastky spojené s nadávkami, sexuálne podfarbené vtipy, komentáre, osočovanie alebo opakované pozvania na schôdzku, ktoré sú neželené. 

Medzi neverbálne správanie sexuálnej povahy, ktoré je neželané, patrí napr. obkukovanie, poškuľovanie, žmurkanie či oplzlé sexuálne gestá.

Medzi fyzické a neželané správanie, ktoré je sexuálnej povahy, patria sexuálne náklonnosti ako dotyky, plesnutie po zadku alebo stisnutie, objímanie, hladkanie, obmedzovanie alebo blokovanie pohybu, či fyzické kontakty pri práci. 

Ďalej sem patria vizuály, obrázky sexuálnej povahy, ktoré sú neželané, napr. plagáty s nahými telami, listy, básne, grafity, faxy, emaily, kalendáre so sexuálnym podtextom či sledovanie pornografie. 

 

Ako sa prejavuje sexuálne obťažovanie?

Prvý typ sexuálneho obťažovania je tzv. niečo za niečo (quid pro quo). 

Ak  osoba v nadriadenej pozícii ponúkne inej osobe napr. zvýšenie mzdy alebo povýšenie, zloženie skúšky v škole  za „sexuálnu láskavosť“. Dáva tak ponuku v zmysle poskytnutia alebo naopak zabránenia postupu v zamestnaní (resp. určitej pozície) alebo získania alebo nezískania skúšky, ak sa situácia odohráva na škole. Ide často napr. o nadriadeného/nadriadenú v práci či profesora/profesorku v škole. 

Druhý typ sexuálneho obťažovania predstavuje nepriateľské prostredie. 

Vzniká, keď sexuálne obťažovanie vytvára zastrašujúce alebo ponižujúce prostredie, ktoré ovplyvňuje kvalitu života. Môže zahŕňať všetky typy správania a konania sexuálnej alebo inej povahy, ktoré znepríjemňujú a sťažujú pracovný či študijný výkon alebo vytvárajú zastrašujúce, nepriateľské alebo ofenzívne prostredie (napr. sexuálne nápisy, vtipy, pornografické fotografie, kalendáre alebo časopisy vystavené na pracovisku). 

Ak sa cítite sexuálne  obťažovaná/ný v práci, v škole či v iných prostrediach, myslite na nasledovné:

 • Neobviňujte sa zato, ak vás niekto sexuálne obťažuje. Nie je to vaša vina. 
 • Uvedomte si, že zodpovední za tieto činy sú osoby, ktoré vás sexuálne obťažujú, či už ide o kolegov/kolegyne, nadriadených zamestnávateľa, učiteľov, spolužiakov/čky v škole atď.. 
 • Máte právo túto situáciu riešiť, nemusíte sa jej prispôsobiť a sústavne trpieť, riešenia  existujú.
 • Poraďte sa s odborníkmi/odborníčkami, ktorí sa venujú problematike diskriminácie a sexuálneho obťažovania. Následne zvážte postup konania, prípadne si vyhľadajte informácie z iných zdrojov (knihy, internet atď.). 
 • Skúste sa porozprávať s tým, kto vás obťažuje – požiadajte ho, aby s tým prestal, pretože je vám to nepríjemné.
 • V prípade opakujúceho sa obťažovania si uchovávajte dokumenty, komunikáciu, ktorá ho dokazuje, poproste kolegov/kolegyne, aby poskytli svedectvo. 

Máte obavy z odplaty?

Ak sa sťažujete na sexuálne obťažovanie, nemali by ste byť potrestaní preto, že sa dožadujete nápravy situácie. Tiež máte nárok na ochranu, ak niekomu pomáhate ako svedkyňa či svedok pri podaní sťažnosti na sexuálne obťažovanie. Neoprávneným postihom je odplata zo strany zamestnávateľa za to, že niekto v dobrej viere podá sťažnosť na sexuálne obťažovanie alebo na tom participuje, či pomáha s vyšetrovaním sexuálneho obťažovania. Odplatné správanie môže zahŕňať nasledovné formy:

 • ignorovanie osoby, ktorá bola sexuálne obťažovaná
 • negatívne hodnotenia výkonu 
 • ohováranie 
 • udeľovanie ťažších pracovných zadaní obťažovanej osobe
 • neposkytnutie podkladov potrebných k práci 
 • prepustenie z práce atď. 

 

Aj keď ste už podali sťažnosť na sexuálne obťažovanie, môžete podať sťažnosť aj na neoprávnený postih na základe antidiskriminačného zákona.

 

Aké sú možnosti pre dosiahnutia spravodlivosti v prípadoch sexuálneho obťažovania? 

V závislosti od situácie majú ľudia, ktorí zažili sexuálne obťažovanie, nárok na nápravu protiprávneho konania. Ak neželené správanie stále prebieha alebo ak bola obťažovaná osoba prepustená z práce, takáto situácia môže zahŕňať nasledovné právne nároky: 

 • kompenzácia ujmy, vrátenie pracovného miesta – so všetkou mzdou a odmenami; spätné preplatenie mzdy odo dňa ukončenia práce
 • trestná ujma – ak správanie bolo závažné, napr. sexuálne násilie, znásilnenie podľa trestného zákona alebo boli podobné sťažnosti
 • emocionálna ujma – za psychologické utrpenie a poškodenie reputácie, ujma ušlého zárobku – do výšky zárobku, keby osoba pokračovala v zamestnaní 

Inštitúcia môže byť právne zodpovedná v prípade, ak obťažovanie ignoruje. Ak napríklad zamestnanec/zamestnankyňa, ktorá je obťažovaná v takejto situácii preukáže, že jej zamestnávateľ k tomuto konaniu nezaujal správny postoj, môže si nárokovať vyplatenie peňažnej ujmy. 


Čo môžete urobiť, keď zažívate sexuálne obťažovanie a chcete svoju situáciu riešiť neformálne? 

V situácii sexuálneho obťažovania nikdy nie ste sami, existujú nástroje, ktoré vám môžu pomôcť. Zatiaľ čo sa každá osoba potrebuje rozhodnúť, aké kroky podnikne na základe posúdenia vlastnej situácie, veľmi často môže pomôcť práve neformálna akcia, ktorá môže poskytnúť riešenie pri menej závažných situáciách.

Môžete začať tým, že poviete osobe, ktorá obťažuje, aby prestala, lebo je vám to nepríjemné a neželáte si to. Snažte sa to povedať jasne, napr.: „Je mi veľmi nepríjemné, keď ma chytáš za plecia, prosím, nerob to.“ 

Ak konanie neprestáva, môžete túto osobu konfrontovať písomne. Do oficiálneho listu alebo emailu napíšte, že si neželáte, aby takéto konanie pokračovalo a aké kroky podniknete, keď neprestane. Napríklad: „Vaše sexuálne narážky sú ofenzívne. Považujem to za sexuálne obťažovanie a podám na vás sťažnosť, ak v tom budete pokračovať.“ 

Zatiaľ si zbierajte akékoľvek písomné a iné dôkazy o konaní danej osoby. V liste vždy uvádzajte dátum a váš podpis. Uchovajte si kópiu a odovzdajte alebo pošlite list/email tomu, kto obťažuje, najlepšie pred svedkom/svedkyňou. Ak nič z vyššie spomenutého nefunguje, informujte vášho nadriadeného/nú alebo personálne oddelenie. Informujte sa o tom, či má organizácia interný proces riešenia tejto situácie formálnou alebo neformálnou sťažnosťou, napr. výsledkom môže byť pokarhanie zamestnanca/kyne alebo jeho/jej preloženie. 

Začať takúto komunikáciu s obťažovateľom môže byť veľmi ťažké.  V prvom rade je treba myslieť na svoju bezpečnosť. Ak máte pocit, že by vám mohol ublížiť, obráťte sa radšej priamo na personálne oddelenie, alebo napíšte nám cez online formulár.

Kontaktný formulár

Čo môžete urobiť, ak chcete riešiť sexuálne obťažovanie cez oficiálnu sťažnosť v práci či v škole?

 • Prvou voľbou v prípade sexuálneho obťažovania môže byť sťažnosť vášmu supervízorovi / inému nadriadenému/nadriadenej alebo personálnemu oddeleniu. Mnoho organizácií má zavedené interné procedúry, ktorých cieľom je riešiť sexuálne obťažovanie.
 • Ak ide o vysokú školu/univerzitu, môžete sťažnosť podať vedúcemu/vedúcej katedry. Ak nereaguje, tak dekanovi/dekanke fakulty, prípadne rektorke/rektorovi. 
 • V prípade, ak zamestnávateľ ignoruje vašu sťažnosť, môžete podať podnet na inšpektorát práce, ak ide o diskrimináciu a sexuálne obťažovanie v zamestnaní. Viac o podaní podnetu  nájdete na webovej stránke. (https://www.ip.gov.sk/staznosti-a-podnety/)
 • Môžete podať podnet na Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, ktoré vašu situáciu odborne posúdi a môže vás bezplatne právne zastupovať pred súdom zadarmo (to sa však netýka súdnych poplatkov). Viac informácií nájdete na www.snslp.sk a podnet môžete podať na webovej stránke(http://www.snslp.sk/#menu=1845) alebo na emaili: info@snslp.sk
 • Môžete nám zaslať detaily vašej situácie cez náš online formulár a my vám poradíme, ako ďalej postupovať.

 

 

Môžete podať súdnu žalobu na súd a domáhať sa majetkovej a nemajetkovej ujmy.

Na súde sa môžete domáhať toho, aby ten, kto sa diskriminácie či sexuálneho obťažovania dopustil, upustil od svojho konania (teda napr. prestal s obťažovaním alebo s inými diskriminačnými praktikami) a ak je to možné, napravil protiprávny stav (napr. prepustil zamestnanca/kyňu, ktorý obťažuje) alebo poskytol primerané zadosťučinenie (napr. sa ospravedlnil). Ak by primerané zadosťučinenie nebolo dostačujúce, najmä by bola značným spôsobom znížená dôstojnosť, spoločenská vážnosť alebo spoločenské uplatnenie poškodenej osoby, môže sa táto osoba domáhať aj náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch. 

Osobitosťou právnej garancie pri uplatnení práva na súdnu ochranu je obrátené dôkazné bremeno, ktoré je na strane osoby, ktorá obťažuje, či zamestnávateľa. Ten/tá musí preukázať, že nedošlo k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania. 

 

Pri každom incidente sexuálneho obťažovania je dôležité dokumentovať správanie poznamenaním si:

 • čo sa stalo
 • kde a kedy sa to stalo
 • kto bol svedkom/svedkyňou, ak boli prítomní
 • ako sa vaša fyzická a psychická kondícia zmenila, výsledok tohto správania (ospalosť, záchvaty plaču, strata váhy, ochorenie, zhoršenie pracovných či školských výsledkov)
 • aké kroky ste doteraz podnikli, ak ste nejaké podnikli 
Niekedy sexuálne obťažovanie môže viesť k sexuálnemu násiliu, vtedy je najlepšie volať nonstop bezplatnú linku 0800 212 212 pre ženy, ktoré zažívajú či zažili násilie, kde sú poradkyne, ktoré vám pomôžu situáciu riešiť. Pomoc je anonymná a dôverná, nemusíte mať obavy urobiť prvý krok a napísať nám.

Použité zdroje: Magurová Z.: Sexuálne obťažovanie. Dostupné na internete: http://diskriminacia.sk/zuzana-magurova-sexualne-obtazovanie/ Questions & Answers on Preventing Sexual Harassment in Schools. Dostupné na internete: https://www.edb.gov.hk/attachment/en/sch-admin/admin/about-sch/sch-sexual-harassment-prevention/Q%20and%20A_E%2013-11-2013.pdf Sexual Harassment: What Do The Polls Say? Dostupné na na internete: https://www.forbes.com/sites/bowmanmarsico/2018/01/16/sexual-harassment-what-do-the-polls-say/#53a4a7b5ac0d Sexual harassment FAQs. Dostupné na internete: https://www.humanrightscommission.vic.gov.au/discrimination/sexual-harassment/sexual-harassment-faq Your First Sexual Harassment Complaint. Dostupné na internete: https://www.kantola.com/Your-First-Sexual-Harassment-Complaint-CT-177.aspx Použitá literatúra: CVIKOVÁ J., Edit. JURÁŇOVÁ J. , Edit. KOBOVÁ Ľ. Žena nie je tovar: Komodifikácia žien v našej kultúre / Edit.  1. vyd. - Bratislava : Aspekt, 2005. - 436 s. ISBN 80-85549-50-6DEBRECÉNIOVÁ, J. Čo (ne)vieme o diskriminácii 1. vyd. - Bratislava : Občan a demokracia, 2006. - 30 s. ISBN 978-80- 89140-14-5FIALOVÁ, E., SPOUSTOVÁ, I., HAVELKOVÁ, B. Diskriminace a právo: Diskriminace na základě pohlaví a rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce z pohledu práva / 1 vyd. Praha : Gender Studies, o.p.s., 2007. - 52 s. ISBN 978-80-86520-20-9 Dostupné na internete: http://www.feminismus.cz/download/diskriminace%20a%20pravo.pdf Holubová, B. 2007. Sexuálne a šikanózne obťažovanie žien na pracovisku. / Aut. správy Holubová, Barbora. Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava, 2007. - 86 s. Dostupné na internete: http://www.sspr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2007/Holubova.pdf   Joshi H. J., Nachison J. 1996. SEXUAL HARASSMENT IN THE WORKPLACE. HOW TO RECOGNIZE IT; HOW TO DEAL WITH IT. A Guidelines Paper . CGIAR Secretariat World Bank Washington, D.C., October 1996. Dostupné na internete: https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10947/2719/13_Sexual%20Harassment%20in%20the%20Workplace_genderdiversity_WP.pdf?sequence=1&isAllowed=yKOLÁŘOVÁ, K.,  PAVLÍK, P. SMETÁČKOVÁ, I 2009:  Co je sexuální obtěžování a jak se mu bránit : Příručka pro  studujíci vysokých škol / 1. vydanie - Praha : Fakulta humanitníchstudií Univerzity Karlovy v Praze, 2009. - 31 s. ISBN 978-80-87398-03-6 Dostupné na internete: https://gender.fhs.cuni.cz/KGS-11-version1-metodika_pro______vyucujici_fi.pdf Sexual harassment at the workplace in the European Union. European Commission Directorate-General for Employment, Industrial Relations and Social Affairs. Luxembourgh: Office for Official Publications of the European Communities, 1999. Dostupné na internete: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9c49e8af-2350-46dc-9f4b-cc2571581072 Special Eurobarometer 449 Report Gender-based violence November 2016. Survey conducted by TNS opinion & social at the request of the European Commision. Dostupné na internete: https://ec.europa.eu › download › DocumentKy Violence against women:an EU-wide survey. Main results report. Dostupné na internete: https://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report