O nás

Mgr. Jana Jablonická Zezulová

Vyštudovala filozofiu a históriu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobila v Centre rodových štúdií na FF UK ako koordinátorka, neskôr ako projektová manažérka a expertka v rámci rôznych vzdelávacích a výskumných projektov. Pracovala v občianskom združení Možnosť voľby, kde sa podieľala na koordinácii projektov a lektorovala v oblasti práv žien a rodovej rovnosti. V súčasnosti pracuje ako analytička a výskumníčka Inštitútu pre výskum práce a rodiny v oblasti rodovej rovnosti. Je členkou občianskeho združenia Iniciatíva Inakosť, kde realizuje vzdelávacie a osvetové aktivity a historický výskum emancipácie homosexuality v Československu a na Slovensku.

Ing. Andrej Kuruc

Ing. Mgr Andrej Kuruc vyštudoval psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a komerčné inžinierstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Pracoval ako vedúci oddelenia rovnosti príležitostí na Odbore rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Dlhé roky pôsobil v mimovládnom sektore, kde sa venuje ľudským právam žien a LGBTI ľudí. Od roku 2015 pracuje v Inštitúte pre výskum práce a rodiny, kde sa venoval oblasti domáceho a rodovo podmieneného násilia na ženách a v súčasnosti je analytikom a výskumníkom pre oblasť rodovej rovnosti. Venuje sa aj výskumu, vzdelávaniu v téme rodovej rovnosti, antidiskriminácie a ľudských práv LGBTI ľudí ako aj psychologickému poradenstvu. Napísal viacero štúdií a príručiek so zameraním na tieto témy.

Sára Činčurová M.A.

Vyštudovala komunikáciu na Univerzite Paris Descartes v Paríži. Absolvovala stáž na Francúzskom Inštitúte v Indonézii, neskôr pôsobila v neziskovej organizácii v Burkina Faso, kde sa venovala vzdelávaniu. Dva roky pôsobila ako podporná pracovníčka pre ženy a deti zažívajúce domáce násilie vo Veľkej Británii. Od roku 2015 spolupracuje s Inštitútom pre výskum práce a rodiny. Venovala sa systematizácii vzdelávania v oblasti domáceho násilia, od roku 2020 pôsobí ako analytička a výskumníčka v oblasti rodovej rovnosti. Ako publicistka a novinárka sa venovala i investigovaniu tém súvisiacich s ľudskými právami. Jej články sa objavili napríklad na Al Jazeere, HuffPoste alebo v The New Humanitarian. V roku 2020 jej vyšla esej o násilí na migrujúcich ženách v monografii Bez súhlasu.txt.

Viac informácií o inštitúte

Inštitút pre výskum práce a rodiny

je výskumná organizácia, ktorej hlavnou činnosťou je aplikovaný sociálny výskum v oblasti sociálnej a rodinnej politiky, politiky trhu práce a zamestnanosti, zamestnaneckých vzťahov a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Výsledky výskumu sú následne využívané pri tvorbe zákonov, koncepcií, stratégií a programov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Viac o Inštitúte pre výskum práce a rodiny

Spolupracujeme s

Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR  → Národný inšpektorát práce →  Slovenské národné stredisko pre ľudské práva  → - Spoločne sme podpísali memorandum o spolupráci, ktoré nájdete  tu Verejná ochrankyňa práv → - Spoločne sme podpísali memorandum o spolupráci, ktoré nájdete tu