Výskum

Aktuálne výskumy


Prieskum životnej situácie počas pandémie COVID-19

Ing. Mgr. Andrej Kuruc, Veronika Valkovičová, PhD. a Mgr. Jana Jablonická-Zezulová

Vo svojom prieskume sa Inštitút pre výskum práce a rodiny zameral na zisťovanie zmeny kvality života počas karanténnych opatrení začiatkom leta 2020. Prieskum bol primárne kvantitatívneho charakteru a sústredil sa na zmenu životnej situáciev domácnosti a v zamestnaní.

Stiahnuť

Nástroje na prevenciu sexuálneho obťažovania ako formy rodovej diskriminácie

Veronika Valkovičová, PhD. a Ing. Mgr. Andrej Kuruc

Štúdia Nástroje na prevenciu sexuálneho obťažovania ako rodovej diskriminácie je čiastkovým výstupom v rámci výskumu uplatňovania antidiskriminačného zákona z hľadiska postihovania a prevencie sexuálneho obťažovania a jeho výskytu na pracovisku a vo verejnom priestore.

Stiahnuť

Prebiehajúce výskumy


Výskum uplatňovania antidiskriminačného zákona  z hľadiska postihovania a prevencie sexuálneho obťažovania a jeho výskytu na pracovisku a vo verejnom priestore

Hlavným cieľom  dokumentu je rozšírenie poznatkovej  bázy o sexuálnom obťažovaní ako formy rodovej diskriminácie. Sexuálne obťažovanie ako forma rodovej diskriminácie je vnímané ako prekážka plného pracovného začlenenia a porušením princípu rovnakého zaobchádzania podľa  Zákon č. 365/2004 Z. z.. Výsledky výskumu budú okrem rozšírenia poznatkov o prevalencii a povahe sexuálneho obťažovania na pracovisku a vo verejnom priestore ponúkať aj odporúčania na jeho postihovanie a prevenciu.


Metodológia hĺbkovej analýzy rodových dopadov resp. vplyvu na rodovú rovnosť ako súčasť doložky vplyvov legislatívy

Cieľom tejto štúdie je vytvoriť jednotnú a zrozumiteľnú metodológiu na posudzovanie vplyvov danej politiky (legislatívny návrh alebo materiál nelegislatívnej povahy) na rodovú rovnosť. Rodová analýza dopadov je základný nástroj uplatňovania rodového hľadiska v politickom a verejnom živote spoločnosti a predchádzania rodovej diskriminácie. Hlbšie preskúmanie politiky a legislatívy z rodovej perspektívy môže pomôcť vyhodnotiť, do akej miery sú rodové rozličné záujmy zohľadnené v súčasnej verejnej politike a programoch, prípadne nakoľko daná politika podporuje rodovú rovnosť, zachováva status quo alebo ju dokonca prehlbuje.Rodová analýza dopadov by mala byť súčasťou všetkých legislatívnych a strategických rozhodnutí na vládnej úrovni s cieľom zhodnotiť potenciálne odlišný dosah návrhov na ženy a mužov. Politické opatrenia, ktoré sa javia ako neutrálne, môžu pôsobiť odlišne na mužov a ženy v dôsledku odlišností v živote žien a mužov a v konečnom dôsledku môžu posilňovať existujúce nerovnosti. Pri identifikovaní rodových vplyvov treba vziať do úvahy existujúce rozdiely medzi mužmi a ženami, ktoré sú relevantné vo vzťahu k danej politike. Na objektívne vyhodnotenie rodového dopadu je nutné mať vytvorenú jednotnú a zrozumiteľnú metodiku, ktorá by bola dostupná predkladateľom materiálov na rokovanie vlád alebo samospráv.


Analýza ekonomickej hodnoty neplatenej práce vo vzťahu k HDP  ako podklad pre vytvorenie nástrojov pre rodovo vyváženú deľbu práce

Hlavným cieľom  štúdie je rozšírenie poznatkovej  bázy o fenoméne neplatenej práce v domácnosti ako formy  rodovej diskriminácie. Neplatenej práci a rodičovstvu nie je venovaná rovnaká dôležitosť ako formálnej ekonomike a zamestnanosti. Práve neplatená práca v oblasti starostlivosti o členov rodiny je  najčastejšou príčinou nerovnakej možnosti pre ženy a mužov uplatniť sa v profesionálnej praxi a negatívne vplýva na možnosti žien v ďalšom vzdelávaní, uplatnení v zamestnaniach s vyššími príjmami, účasti  na sociálnych dialógoch a v užívaní sociálnych výhod. V SR doteraz nebol vypracovaný odhad objemu neplatenej práce vo vzťahu k HDP, hoci v zahraničí sú takéto štúdie bežné. Dokument bude využiteľný pre tvorcov verejných politík, akademickú sféru a mimovládne organizácie, ktoré sa zaoberajú sociálnou inklúziou, kohéziou, rovnosťou  príležitostí a zosúlaďovaním pracovného, rodinného a osobného života.


Výskum starostlivosti detí z hľadiska dopadov na rodovú rovnosť

Hlavným cieľom  dokumentu je rozšírenie poznatkovej  bázy o základných formách a možnostiach starostlivosti o deti z hľadiska ich  dopadov na rodovú rovnosť. Nízka miera participácie žien na trhu práce môže mať v závislosti od životných dráh žien rôzne dôvody. Jedným  z hlavných dôvodov sú nesporne rodičovské povinnosti. Rozhodnutia rodičov pri zosúlaďovaní pracovných, súkromných a rodinných aspektov svojho života sú v prvom rade súkromné rozhodnutia na úrovni rodiny. Spôsob, akým jednotlivci zosúlaďujú tieto konkurujúce si požiadavky, má však dôsledky na vývoj spoločnosti per se, ako je trh práce a pôrodnosť. Na druhej strane, rámce verejnej politiky hrajú pri individuálnych rozhodnutiach prominentnú úlohu.Úloha predpokladá  realizáciu čiastkových výskumov na konkrétne témy:

  • výskum o socializácii malých detí v  predškolských zariadeniach ako podpornú argumentáciu pre opatrenia v oblasti zosúladenia rodinného a pracovného života;
  • kvalita predškolskej starostlivosti v domácom prostredí so zahrnutím faktora striedavej osobnej starostlivosti a jeho vplyv na rodovú rovnosť a kvalitu starostlivosti;
  • zapájanie otcov do rodičovskej výchovy a deľba neplatenej práce.
 


Metodika pre inšpektoráty práce na zisťovanie a posudzovanie prípadov diskriminácie so zameraním na rodovú diskrimináciu

Ochrana pred diskrimináciou, jej potláčanie a sankcionovanie vyžadujú jasné a transparentné mechanizmy a metodiky najmä pre tie osoby, ktoré nie sú odborníkmi v oblasti antidiskriminácie, ale zo svojej inštitucionálnej príslušnosti majú povinnosť alebo kompetencie v danej oblasti. K týmto osobám patria inšpektori a inšpektorky práce, do ktorých kompetencií spadá o.i. aj odhaľovanie a postihovanie diskriminácie na pracovisku, a to v zmysle Zákonníka práce a následne Antidiskriminačného zákona, na ktorý Zákonník práce odkazuje. Metodika bude priamo prispievať k zlepšeniu mechanizmov odhaľovania a postihovania všetkých foriem diskriminácie so zameraním na rodovú diskrimináciu na trhu práce, kde majú inšpektoráty práce jedinečné postavenie.

Predchádzajúce štúdie

Sexálne obťažovanie a šikana

Mobbing a bossing na pracovisku – Andrea Olšovská, 2013

Stiahnuť

Sexuálne a šikanózne obťažovanie žien na pracovisku – Prienik do reprezentatívnych dát, prípadové štúdie a prevencia – Barbora Holubová, 2007

Stiahnuť
Trh práce a rozhodovacie pozície

Dlhodobá nezamestnanosť a znevýhodnené skupiny v aktívnych opatreniach trhu práce – Daniela Kešelová, 2017

Stiahnuť

Zdroje a prekážky rastu zamestnanosti žien s dôrazom na stratégiu zosúladenia rodinného, pracovného a osobného života – Eneke Hanzelová, Daniela Kešelová, 2014

Stiahnuť

Vybrané aspekty podnikania žien – Margita Barošová, 2010

Stiahnuť

Participácia mužov a žien v rozhodovacích pozíciách – Margita Barošová, 2007

Stiahnuť
Rodinný život a práca v domácnosti

Vyhodnotenie vývoja v oblasti inštitútu striedavej osobnej starostlivosti – Jarmila Filadelfiová, 2016

Stiahnuť

Potreby rodín s maloletými deťmi – výsledky empirického výskumu – Jarmila Filadelfiová, Daniel Gerbery, 2014

Stiahnuť

Mladé rodiny: deti a zamestnanie – Bernardína Bodnárová, 2008

Stiahnuť
Reprodukčné práva

Kontext a okolnosti vybraných aspektov zdravia a reprodukčného zdravia rómskych žien – Jarmila Filadelfiová, Sylvia Porubänová, 2012

Stiahnuť
Intímne partnerské a nepartnerské sexuálne násilie

Mapovanie postupov a postojov vyšetrovateľov policajného zboru v prípadoch násilia páchaného na ženách – Zuzana Očenášová a kol., 2017

Stiahnuť

Primárna prevencia rodovo podmieneného násilia a domáceho násilia v školskom vzdelávaní na Slovensku – Monika Bosá a kol., 2017

Stiahnuť

Vzťah matka – dieťa v kontexte partnerského násilia na ženách - Hana Smitková, Zuzana Očenášová, 2017

Stiahnuť

Znalecké posudzovanie domáceho násilia v kontexte poručenských sporov o deti – Metodologické východiská pre súdnych znalcov a súdne znalkyne – Slávka Karkošková, 2017

Stiahnuť

Metodika poskytovania komplexnej podpory a ochrany ženám zažívajúcim násilie a ich deťom – Barbara Bohony a kol., 2015

Stiahnuť

Štandardy komplexnej podpory a ochrany žien zažívajúcich násilie – Barbara Bohony a kol., 2015

Stiahnuť

Monitoring sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti z hľadiska európskych štandardov – Barbora Holubová, Jarmila Filadelfiová, 2012

Stiahnuť

Monitoring médií a reklamy z hľadiska prevencie násilia páchaného na ženách a podpory rodovej rovnosti za rok 2011 – Barbora Holubová, Martina Špringelová, 2012

Stiahnuť

Programy pre prácu s mužmi – páchateľmi násilia na ženách v partnerských vzťahoch – Analýza modelov dobrej praxe – Barbora Holubová, 2010

Stiahnuť

Správa z monitoringu médií a reklamy z hľadiska prevencie násilia páchaného na ženách a podpory rodovej rovnosti za rok 2010 – Barbora Holubová, Martina Špringelová, 2011

Stiahnuť

Správa z monitoringu médií a reklamy z hľadiska násilia páchaného na ženách a podpory rodovej rovnosti za rok 2009 – Barbora Holubová, Martina Špringelová, 2010

Stiahnuť

Národné indikátory násilia páchaného na ženách – Barbora Holubová, 2009

Stiahnuť

Reprezentatívny výskum výskytu a skúseností žien s násilím páchanom na ženách (VAW) na Slovensku – Bernardína Bodnárova a kol., 2008

Stiahnuť
Súhrnné správy o stave rodovej rovnosti na Slovensku

Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku 2018

Stiahnuť

Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku 2017

Stiahnuť

Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku 2016

Stiahnuť

Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku 2015

Stiahnuť

Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku 2014

Stiahnuť

Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku 2013

Stiahnuť

Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku 2012

Stiahnuť

Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku 2011

Stiahnuť

Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku 2010

Stiahnuť

Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku 2009

Stiahnuť