O nás

Mgr. Jarmila Filadelfiová, PhD.

Vyštudovala sociológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1979), v roku 2009 obhájila dizertačnú prácu na Katedre politológie UK. Do roku 1994 pracovala na Sociologickom ústave SAV, v období 1994-2006 ako samostatná výskumná pracovníčka na Medzinárodnom stredisku pre štúdium rodiny a v období 2006-2012 v Inštitúte pre verejné otázky. Od marca 2012 pracuje v Inštitúte pre výskum práce a rodiny v Bratislave. Je riešiteľkou viacerých domácich a medzinárodných výskumov zameraných na problematiku demografického vývoja a rodiny, chudoby a exklúzie, rodovej rovnosti a diskriminácie. Je autorkou a spoluautorkou mnohých odborných štúdií a knižných publikácií ako napríklad Families in Slovakia (2004), Násilie páchané na ženách ako problém verejnej politiky (2005), Ona a on na Slovensku: Zaostrené na rod a vek (2008). Rodiny vo víre spoločenských zmien (2010), Príjmy, výdavky a spotreba domácností vylúčených rómskych osídlení (2013), Contemporary Family in Slovakia: Demography, Values, Gender and Policy (Co., 2015).

Mgr. Jana Jablonická Zezulová

Vyštudovala filozofiu a históriu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobila v Centre rodových štúdií na FF UK ako koordinátorka, neskôr ako projektová manažérka a expertka v rámci rôznych vzdelávacích a výskumných projektov. Pracovala v občianskom združení Možnosť voľby, kde sa podieľala na koordinácii projektov a lektorovala v oblasti práv žien a rodovej rovnosti. V súčasnosti pracuje ako analytička a výskumníčka Inštitútu pre výskum práce a rodiny v oblasti rodovej rovnosti. Je členkou občianskeho združenia Iniciatíva Inakosť, kde realizuje vzdelávacie a osvetové aktivity a historický výskum emancipácie homosexuality v Československu a na Slovensku.

Ing. Andrej Kuruc

Ing. Mgr Andrej Kuruc vyštudoval psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a komerčné inžinierstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Pracoval ako vedúci oddelenia rovnosti príležitostí na Odbore rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Dlhé roky pôsobil v mimovládnom sektore, kde sa venuje ľudským právam žien a LGBTI ľudí. Od roku 2015 pracuje v Inštitúte pre výskum práce a rodiny, kde sa venoval oblasti domáceho a rodovo podmieneného násilia na ženách a v súčasnosti je analytikom a výskumníkom pre oblasť rodovej rovnosti. Venuje sa aj výskumu, vzdelávaniu v téme rodovej rovnosti, antidiskriminácie a ľudských práv LGBTI ľudí ako aj psychologickému poradenstvu. Napísal viacero štúdií a príručiek so zameraním na tieto témy.

Mgr. Veronika Valkovičová

Mgr. Veronika Valkovičová, MA vyštudovala politológiu a „analýzu konfliktov a násilia“ na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a na Univerzite Versailles- St.Quentin-En-Yvelines vo Francúzsku. Po ukončení magisterského štúdia pôsobila v Agentúre EÚ pre základné práva (FRA) v oblasti komunikácie. Doktorandské štúdium absolvovala na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave v oblasti európskych politík rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. V súčasnosti pôsobí ako výskumníčka a analytička Inštitútu pre výskum práce a rodiny v oblasti rodovej rovnosti a ako externá výskumníčka a pedagogička pre Fakultu sociálnych vied Univerzity v Antverpách v Belgicku a Fakultu sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského kde vyučuje predmet Sexuality in Public Policies. Vo svojom výskume sa zameriava na sexualitu a rod vo verejných politikách.

Viac informácií o inštitúte

Inštitút pre výskum práce a rodiny

je výskumná organizácia, ktorej hlavnou činnosťou je aplikovaný sociálny výskum v oblasti sociálnej a rodinnej politiky, politiky trhu práce a zamestnanosti, zamestnaneckých vzťahov a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Výsledky výskumu sú následne využívané pri tvorbe zákonov, koncepcií, stratégií a programov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Viac o Inštitúte pre výskum práce a rodiny

Spolupracujeme s

Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR  → Slovenské národné stredisko pre ľudské práva  → - Spoločne sme podpísali memorandum o spolupráci, ktoré nájdete  tu Verejná ochrankyňa práv → - Spoločne sme podpísali memorandum o spolupráci, ktoré nájdete tu Národný inšpektorát práce → - Spoločne sme zatial nepodpísali memorandum o spolupráci.