Sexuálne obťažovanie na vysokých školách (správa z výskumu)

Bratislava 2021

Inštitút pre výskum práce a rodiny vydal túto správu ako súčasť výstupov národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie OP ĽZ NP 2018/4.1.2/01., ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk

Autori: Veronika Valkovičová, Andrej Kuruc, Ivan Ropovik, Slávka Karkošková

Vydavateľ: Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava

Rok vydania: 2021

Jazyková korektúra: Sára Činčurová

Externá spolupráca: Natália Heriban

ISBN: 978-80-7138-175-4