Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE), agentúra Európskej komisie, pripravil webovú stránku, v ktorej upozorňuje na niektoré rodové dopady COVID-u 19 na ženy a mužov v našej spoločnosti. Informácie vychádzajú z výskumu EIGE a rodových štatistík s cieľom zdôrazniť rôzne skúsenosti, ktorým čelia ženy a muži vo svetle pandémie. Hovoriť o týchto dopadoch je dôležité, aby ich politici a političky brali do úvahy pri prijímaní rozhodnutí a opatrení aj po skončení pandémie, pretože ovplyvnia život každého občana a občianky.  

Na stránke sa venujú nasledovným oblastiam: pracovníčky a pracovníci v prvej línii, rodové dopady na zdravie, neplatená práca a domácnosť, ekonomické dopady a rod, rodovo podmienené násilie, ľudia v zraniteľných situáciách.

Postupne  budeme prinášať informácie EIGE o každej z nich spolu s niektorými vybranými dátami za Slovensko, aby sme problematiku zviditeľnili.

Pracovníčky v prvej línii

V sektore zdravotníctva a sociálnej pomoci, kde sú pracovníci a pracovníčky v prvej línii boja s pandémiou, pracovalo na Slovensku v roku 2019 83 % žien (164 100 žien).(1)

Zdravotnícky sektor zažil počas pandémie obrovský tlak. Zdravotnícki pracovníci a pracovníčky sú v prvej línii boja proti pandémii, často pracujú nadčasy a vystavujú seba a svoje rodiny riziku nákazy. Aj keď ženy aj muži sú vystavení rovnakému riziku v tomto sektore, ženy sú potencionálne vo väčšom riziku nakazenia sa infekciou, pretože tvoria väčšinu, a to až 76% zdravotníckych pracovníčok v EÚ za rok 2018. V prípade Slovenska to je viac ako 80%.

Ženy v EÚ tvoria:

  • 93% pracovníčok a učiteliek, ktoré sa starajú o deti
  • 86% opatrovateliek v zdravotníckych a sociálnych službách
  • 95% upratovačiek a pomáhajúcich v domácnosti

Sektor starostlivosti o druhých ľudí je pandémiou tiež veľmi ovplyvnený. Pracovníčky a pracovníci v zariadeniach, ktoré sa napríklad starajú o seniorov, vystavujú seba alebo ľudí, s ktorými pracujú, riziku nákazy. Podiel žien v sektore starostlivosti je veľmi vysoký. Výskum EIGE zistil, že 76% zo 49 miliónov pracovníkov a pracovníčok v tomto sektore v EÚ sú ženy. Pričom číslo môže byť ešte vyššie, keďže mnohé ženy nepracujú na zmluvu, hlavne ak ide o platené služby starostlivosti v domácnosti.

Keď sa bavíme o poskytovaní formálnej dlhodobej starostlivosti v domovoch pre seniorov a sociálnych zariadeniach, odhaduje sa, že 4,5 miliónov z 5,5 milióna pracovníkov v EÚ sú ženy. Na Slovensku je to približne 86% žien. Terénnu sociálnu prácu mimo zariadení vykonáva tiež až 86%, pričom ide o ľudí, ktorí sú v kontakte s vylúčenými sociálnymi skupinami, kde je ich činnosť nevyhnutná, ale aj riziko nákazy vyššie.

Ľudia v sektore starostlivosti poskytujú rozdielne typy starostlivosti v závislosti od ich kvalifikácie a úloh pracovného miesta. Môžu poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť a základné medicínske služby (zdravotné sestry). Môžu byť osobné opatrovateľky, ktoré pomáhajú ľuďom s kúpaním, obliekaním, jedením. Alebo to môžu byť pomocné sily, ktoré majú na starosti varenie a upratovanie. Väčšina pracovníkov a pracovníčok, ktorí poskytujú profesionálnu starostlivosť o seniorov v ich domácnosti alebo o zdravotne znevýhodnených ľudí sú ženy. V rámci EÚ sa odhaduje počet profesionálnych opatrovateľov/liek na 1,8 milióna, z toho 88% sú ženy. Na Slovensku je to 83,5%.

Viaceré z týchto profesií „starostlivosti“ sú najmenej hodnotené a najmenej odmeňované v rámci EÚ. Vysoký počet žien v sektoroch s nízkym ohodnotením spôsobuje problém hlavne z hľadiska rodového mzdového rozdielu v neprospech žien. (pozrite napr. https://www.platy.sk/analyzy/platovy-prieskum-roka-2019-ako-sme-zarabali/50580)

Potom tu máme ešte ďalšie povolania v nevyhnutných povolaniach, ktoré vyžadujú kontakt s inými ľuďmi ako napr. predavačky, ktoré čelia väčšej možnosti vystavenia infekcii Covid-19. Tvoria až 82% predavačiek a predavačov v EÚ.

Čo by mali politici a političky vedieť

Uplatňovanie rodového hľadiska v krízovej situácii je nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby boli rozdielne skúsenosti žien a mužov zviditeľnené a aby sa podľa toho robili opatrenia. Pritom je dôležité brať do úvahy nasledovné:

  • Rodová segregácia na trhu práce, teda napríklad zvýšené zastúpenie žien v sektore zdravotníctva a sociálnej pomoci, vedie k rozličnej miere vystavenia nákaze Covid-19 pre mužov a ženy.
  • Zvýšená záťaž na zabezpečenie dezinfekcie pracovného prostredia a psychickej pohody v opatrovateľských pozíciách má byť zviditeľnená a uznaná.
  • Pracovné pozície v sektore starostlivosti, v zdravotníctve a sociálnych službách sú najmenej platené v EÚ.
  • Je nevyhnutné konzultovať túto situáciu so ženami, aby ich skúsenosť bola tiež zahrnutá do riešenia krízových situácií.

Odborne spracoval: Andrej Kuruc, analytik – výskumník pre oblasť rodovej rovnosti